Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθ. Απόφασης 31-6/28-02-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 1η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθ.Απόφασης 32-6/28-02-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθ. Απόφασης 33-6/28-02-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του ετησίου Προγράμματος Προμηθειών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους   2022 και Εκτέλεση Διαγωνιστικών Διαδικασιών σε Επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων ανεξαρτήτως ποσού τηρώντας τις κείμενες διατάξεις.

Αριθ. Απόφασης 34-6/28-02-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.