Επιλογή Σελίδας

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αρ. Αποφ. 61-12/2022
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αρ. Αποφ. 62-12/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση του άρθρου 24 του Οργανισμού της ΠΙΝ – υπηρεσίες υπαγόμενες στον Περιφερειάρχη, διάρθρωση – αρμοδιότητες Αυτοτελούς Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ως αρμόδια υπηρεσία για την κατάρτιση και διαχείριση του 1ου Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της ΠΙΝ, εντασσόμενου στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-­2025.

Aριθμ.Απόφασης 63-12/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Ιονίων Νήσων 2021-2027

Αριθμ.Απόφασης 64-12/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2021-2025

Αριθμ.Απόφασης 65-12/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 2021-2025.

Αριθμ.Απόφασης 66-12/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος  «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» 2021-2027.

Αριθμ.Απόφασης 67-12/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg  Ελλάδα – Ιταλία 2021-2027.

Aριθμ.Απόφασης 68-12/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg  IPA III CBC Ελλάδα – Αλβανία 2021-2027

Αρ. Αποφ. 69-12/2022
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Αθλητικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.