Ακολουθoύν η Περίληψη και  η Απόφαση :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Aριθμ.Απόφασης 70-13/29-04-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.