Πρόγραμμα διεξαγωγής του θεωρητικού και πρακτικού μέρους των εξετάσεων των τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/2011 για το χρονικό διάστημα Μάιος – Αύγουστος 2022.

Σχετ. νομοθεσία:

  1. Ο Ν.3982/2011 (ΦΕΚ Α’143).
  2. Τα Π.Δ. 112/2012 (ΦΕΚ Α’ 197), 113/2012 (ΦΕΚ Α’ 198), 114/2012 (ΦΕΚ Α’ 199), 115/2012 (ΦΕΚ Α’ 200), 1/2013 (ΦΕΚ Α’ 3) και 108/2013 (ΦΕΚ Α’ 141).
  3. Οι Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. Οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4./10-1-2013 (ΦΕΚ Β’ 21), υπ’ αριθ. οικ. 10169/639/Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ)/2013 (ΦΕΚ Β’ 1983), υπ’ αριθ. Οικ. 7667/520/Φ.Γ.9.6.4 (Γ)/2013 (ΦΕΚ Β’ 1447) και υπ’ αριθ. Οικ. 10574/661/ΦΓ9.6.4./2013 (ΦΕΚ Β’ 2190).

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.