Επιλογή Σελίδας

Από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο της Πράξης «Λαέρτης – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010951, θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Υποέργου 10 της παραπάνω Πράξης.

Η διαβούλευση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (http://www.promitheus.gov.gr), με Μοναδικό Κωδικό: 22DIAB000024571.

Για να ενημερωθείτε για τις τεχνικές προδιαγραφές του συγκεκριμένου υποέργου ανοίξτε το αρχείο «ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10 – ΛΑΕΡΤΗΣ».

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν έως την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 (ημερ. λήξης διαβούλευσης), για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών.

Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.). Κάθε αποστολή στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.grθα αξιολογείται.

Οι παρατηρήσεις σας παρακαλούμε να σταλούν ηλεκτρονικά και στο e-mail: pol_prostasia@pin.gov.gr
.