Επιλογή Σελίδας
Από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο της Πράξης «Λαέρτης - Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010951, θέτουμε σε συμπληρωματική δημόσια διαβούλευση τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Τμήματος 2 του Υποέργου 10 της παραπάνω Πράξης.

Η διαβούλευση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (http://www.promitheus.gov.gr), με Μοναδικό Κωδικό: 22DIAB000024792. 

Για να ενημερωθείτε για τις τεχνικές προδιαγραφές του συγκεκριμένου υποέργου ανοίξτε το αρχείο «ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10 - ΤΜΗΜΑ 2 - ΛΑΕΡΤΗΣ - ΑΡ. ΔΙΑΒ.».

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν έως την 30/07/2022 (ημερ. λήξης διαβούλευσης), μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών. 

Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο e-mail:
diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.). Κάθε αποστολή στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείται.

Οι παρατηρήσεις σας παρακαλούμε να σταλούν ηλεκτρονικά και στο e-mail: pol_prostasia@pin.gov.gr.

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ