Επιλογή Σελίδας

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους νέους γεωργούς της 3ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 ότι εκδόθηκε η Απόφαση με τα Αποτελέσματα διοικητικού ελέγχου αιτημάτων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του ΠΑΑ 2014-2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022 και έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 691Ρ7ΛΕ-ΖΤΡ.

Για τους υποψηφίους ισχύουν τα παρακάτω:

α) έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο αναλυτικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης μέσω ΠΣΚΕ

β) όσοι έχουν ενταχθεί στον πίνακα δικαιούχων έχουν τοδικαίωμα εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των Πινάκων Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης να υποβάλλουν αίτηση μη ένταξης στο μέτρο

γ) έχουν τη δυνατότητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής κατά την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999 σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 17

δ) όσοι έχουν καταταχθεί στον πίνακα εν δυνάμει δικαιούχων για τους οποίους απαιτείται η υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης των πινάκων πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά για τη διακοπή της εξωγεωργικής απασχόλησης και τα δικαιολογητικά για τη βαθμολόγηση των αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί στο ΟΣΔΕ ως μισθωμένα και στη συνέχεια αποκτήθηκαν ως ιδιόκτητα