Επιλογή Σελίδας


Ανακοινώνουμε ότι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί επαναληπτικό διεθνή ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου για τα υποέργα :
(1) «Δημιουργία Επικοινωνιακής Πλατφόρμας και Ανάπτυξη Περιεχομένου», προϋπολογισμού 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%),
(7) «Ενέργειες και Δράσεις Ψηφιοποίησης», προϋπολογισμού 258.064,52€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (320.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και
(8) «Προβολή της Π.Ι.Ν. στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης», προϋπολογισμού 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%),της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ Π.Ι.Ν.» που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014 -2020», με κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής. Φορέας χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛ. ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ