Επιλογή Σελίδας

Aκολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Aριθμ.Απόφασης 627-35/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση του 33oυ/19-07-2022 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Aριθμ.Απόφασης 628-35/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση του 34oυ/21-07-2022 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Aριθμ.Απόφασης 629-35/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Aριθμ.Απόφασης 630-35/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Aριθμ.Απόφασης 631-35/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Aριθμ.Απόφασης 632-35/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Aριθμ.Απόφασης 633-35/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε.  Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Aριθμ.Απόφασης 634-35/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Aριθμ.Απόφασης 635-35/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Aριθμ.Απόφασης 636-35/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας.

Aριθμ.Απόφασης 637-35/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Aριθμ.Απόφασης 638-35/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Aριθμ.Απόφασης 639-35/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 1η παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ».

Aριθμ.Απόφασης 640-35/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την  έγκριση Τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 478-25/31-05-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΝΧΥ7ΛΕ-Α3Ι) ως προς τις αλλαγές της Τεχνικής Προσφοράς στην Διακήρυξη της Προμήθειας «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ» του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «Addressing joint Agro- and Aqua – Biodiversity pressures Enhancing Sustainable Rural Development» (Β.Ε.S.T.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Aριθμ.Απόφασης 641-35/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Τροποποίησης της στατικής μελέτης και την ενίσχυση του φέροντος οργανισμού των υφιστάμενων κτιρίων στα πλαίσια του έργου : «ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ) & ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπ/σμού 2.500.000,00 € με ΦΠΑ, με ανάδοχο την MA.CON.STRUCTION  Τεχνική Αναπτυξιακή Εμπορική Α.Ε.

Aριθμ.Απόφασης 642-35/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αιτήσεως αναδόχου για παράταση (2η) προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ».

Aριθμ.Απόφασης 643-35/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εκτέλεσης, τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης όρων  διακήρυξης  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του έργου:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ  ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ  ΟΔΙΚΟ  ΔΙΚΤΥΟ  ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ» προϋπολογισμού  120.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α., εις βάρος του προυπ/σμού του ενάριθμου έργου Κ.Ε.2020ΕΠ52200001, της Σ.Α.Ε.Π 522 του Π.Δ.Ε.

Aριθμ.Απόφασης 644-35/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση  κατάρτισης των όρων διακήρυξης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑ» προϋπολογισμού έργου 550.000,00€ και έγκριση διεξαγωγής της   δημοπρασίας , από την με την παρούσα οριζόμενη , Επιτροπή Διαγωνισμού.

Aριθμ.Απόφασης 645-35/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 2ου πρακτικού της δημοπρασίας του  έργου: « Αποκατάσταση Βλαβών στην Κοινοτική Αίθουσα Αγ. Ματθαίου (Ισόγειο & Α’ όροφος) » ,    προϋπολογισμού 100.000,00   €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ανάδειξη του Οικονομικού Φορέα «ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ ΒΛ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ» σε μειοδότη και κατακύρωση σε αυτόν , με προσφερόμενη τεκμαρτή μέση έκπτωση 15,00 % (δέκα πέντε εκατοστά επί τοις εκατό).

Aριθμ.Απόφασης 646-35/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 20-05-2021 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8: ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΠΕ) ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΠΕ.

Aριθμ.Απόφασης 647-35/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Για την  παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του  προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2022.» προϋπολογισμού 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Aριθμ.Απόφασης 648-35/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάληψη υποχρέωσης για Δαπάνες μεταφοράς μαθητών των Π.Ε Κεφ/νιας – Ιθάκης σχολικών ετών 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025.

Aριθμ.Απόφασης 649-35/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση των υπ’αρ.1/21-02-2022, 2/01-04-2022, 3/17-05-2022 και 4/08-07-2022 Πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της με αρ. πρωτ. οικ. 5368/2150/21-01-2022 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 153971) διακήρυξης  Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου “Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση”, προϋπολογισμού οκτακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ ( 861.250,00 €), στο πλαίσιο της Πράξης με MIS 5067162: «Δράσεις για την Επαγγελματική και Κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων».

Aριθμ.Απόφασης 650-35/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ, ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΕΡΓΑ (1), (7) & (8) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ Π.Ι.Ν».