Επιλογή Σελίδας

 Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάδειξη αναδόχου με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ AETHER» του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «AETHER – Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

 Π/Υ:  200.000€ (με το Φ.Π.Α.). 

 Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 170266

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίζεται η  Τρίτη  06-09-2022 ώρα 23:30.

Διακήρυξη Προμηθειών με ΑΔΑΜ: 22PROC011104573