Επιλογή Σελίδας

Aκολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Aριθμ.Απόφασης 673-38/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:Επικύρωση του 36oυ/02-08-2022 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Aριθμ.Απόφασης 674-38/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:Επικύρωση του 37oυ/29-07-2022 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Aριθμ.Απόφασης 675-38/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Aριθμ.Απόφασης 676-38/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Aριθμ.Απόφασης 677-38/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Aριθμ.Απόφασης 678-38/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Aριθμ.Απόφασης 679-38/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε.  Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Aριθμ.Απόφασης 680-38/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Aριθμ.Απόφασης 681-38/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Aριθμ.Απόφαης 682-38/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 683-38/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 684-38/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 685-38/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση 1ου πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α.Τ. ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», προϋπολογισμού 312.708,89 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Αριθμ.Απόφαης 686-38/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες που φορούν δράσεις του προγράμματος Europe Direct για το έτος 2022.

Αριθμ.Απόφασης 687-38/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 στο πλαίσιο της παραγράφου 2 του άρθρου 391 του Ν.4957/2022 όσον αφορά τις ανάγκες μεταφοράς μαθητών κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023 και της παραγράφου 3 του άρθρου 391 του Ν.4957/2022 όσον αφορά τις ανάγκες μεταφοράς μαθητών μετά την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 688-38/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για συγκεκριμένη σύμβαση που αφορά την Ανάθεση Υπηρεσίας Μεταφοράς Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χωρικής Αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, για το Οικονομικό Έτος 2022.

Αριθμ.Απόφαης 689-38/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Παράταση μίσθωσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τις ανάγκες των Δ/νσεων Α/Θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφαης 690-38/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση των σχεδίων προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα Τμήματα 4, 6, 7, 9, 10 και 11 και διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για το Τμήμα 8, καθώς και για τη διαδικασία προκήρυξης καθενός από τα παραπάνω τμήματα του Υποέργου Νο 5 της Πράξης «Λαέρτης – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ 5010951.

Αριθμ.Απόφασης 691-38/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 168559, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 10ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΛΑΕΡΤΗΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 5010951.

Αριθμ.Απόφασης 692-38/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για την « «Προμήθεια στασιδιών και λοιπών ξυλουργικών» προϋπολογισμού 25.000 Ευρώ με το Φ.Π.Α. από πόρους ΚΑΠ- ΔΡΑΣΕΙΣ με Κ.Α.: 02.10.02.071.9749.02.022.002.001 .

Αριθμ.Απόφασης 693-38/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εκτέλεσης, τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου, ύστερα από την αναγκαία επικαιροποίηση της διακήρυξης : «Επισκευή, Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση Αντλιοστασίων ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» στο πλαίσιο της πράξης “Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies and tools – SAVE-WATER» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Interreg “Greece-Albania 2014-2020” πρ/σμού 153.264,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α., της ΣΑΕΠ 5226, 2018ΕΠ52260019.

Αριθμ.Απόφασης 694-38/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Διαβίβαση εγγράφων για την «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τον ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων προϋπολογισμού 600.000€ για την υλοποίηση της πράξη: «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055) και πιο συγκεκριμένα για αποκαταστάσεις βλαβών από τη θεομηνία Βικτώρια στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) στη Λευκίμμη του Δήμου Νότιας Κέρκυρας».