Επιλογή Σελίδας

Aκολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ.Απόφασης 695-39/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση του 38oυ/10-08-2022 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Aριθμ.Απόφασης 696-39/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Aριθμ.Απόφασης 697-39/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Aριθμ.Απόφασης 698-39/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Aριθμ.Απόφασης 699-39/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Aριθμ.Απόφασης 700-39/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε.  Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Aριθμ.Απόφασης 701-39/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Aριθμ.Απόφασης 702-39/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Aριθμ.Απόφασης 703-39/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας.

Aριθμ.Απόφασης 704-39/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Aριθμ.Απόφασης 705-39/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Aριθμ.Απόφασης 706-39/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Πρακτικού ΙΙ για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση Μελέτης με τίτλο «Μελέτη έργων προστασίας ακτής Αγ. Ιωάννη από Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη λόγω περιβαλλοντικής αλλοίωσης & ανάπλαση» προεκτιμώμενης αμοιβής προϋπ/γισμού 159.958,11 € με Φ.Π.Α. της ΣΑΜΠ922 με Κ.Ε. 2020ΜΠ92200005.

Aριθμ.Απόφασης 707-39/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του 5ου Α.Π.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασηςτου έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ», προϋπ/σμού 2.500.000,00 € με ΦΠΑ, από πιστώσεις ΠΔΕ, ΣΑΕΠ 022

Aριθμ.Απόφασης 708-39/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγκρότηση (α) Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού και Παραλαβής των προς Προμήθεια Ειδών, του Τμήματος 8 «Εργαλεία Διάσωσης Σεισμών» και (β) Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των Προσφορών και Παραλαβής των προς Προμήθεια Ειδών, του Τμήματος 4 «Σωλήνες Πυρόσβεσης», του Τμήματος 6 «Αντλίες και Γεννήτριες», του Τμήματος 7 «Εξοπλισμός Πυρόσβεσης, Διάσωσης και Ασφάλειας», του Τμήματος 9 «Θερμική Κάμερα και Κιάλια Νυκτός», του Τμήματος 10 «Ελικοφόρο Drone» και του Τμήματος 11 «Υποβρύχιο Drone», στο πλαίσιο Υλοποίησης του Υποέργου 5 «Προμήθεια Ειδών Εθελοντικών Ομάδων της ΠΙΝ» της Πράξης «Λαέρτης – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ 5010951.

Aριθμ.Απόφασης 709-39/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση Απόφασης Συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού και Παραλαβής των προς Προμήθεια Ειδών, στο πλαίσιο Υλοποίησης του Υποέργου 10 «Προμήθεια οχημάτων υποστήριξης για τη διαχείριση φυσικών κινδύνων» της Πράξης «Λαέρτης – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ 5010951.

Aριθμ.Απόφασης 710-39/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση των ορών Προκήρυξης , για Απευθείας Ανάθεση με τίτλο «Προμήθεια Γραφικής Ύλης» του έργου “Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies and tools”, Ακρωνύμιο: “Save Water”, Interreg IPA CBC II Programme Greece-Albania 2014-2020 με κωδικό MIS 5033050 και Κ.Ε 2018ΕΠ52260019.

Aριθμ.Απόφασης 711-39/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση των όρων της 1ης Πρόκλησης για Διαπραγμάτευση για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου για το σχολικό έτος 2022-2023.