Επιλογή Σελίδας

Aκολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ.Απόφασης 712-40/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση του 39oυ/18-08-2022 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Aριθμ.Απόφασης 713-40/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 11η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Aριθμ.Απόφασης 714-40/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Aριθμ.Απόφασης 715-40/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Aριθμ.Απόφασης 716-40/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Aριθμ.Απόφασης 717-40/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Aριθμ.Απόφασης 718-40/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε.  Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Aριθμ.Απόφασης 719-40/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Aριθμ.Απόφασης 720-40/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Aριθμ.Απόφασης 721-40/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας.

Aριθμ.Απόφασης 722-40/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Aριθμ.Απόφασης 723-40/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Aριθμ.Απόφασης 724-40/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διόρθωση της υπ. Αριθμ. 277-14/29.3.2022 απόφασης της οικονομικής επιτροπής της Π.Ι.Ν .

Aριθμ.Απόφασης 725-40/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Πρακτικού ΙΙ για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση Μελέτης με τίτλο «Μελέτη έργων ανάπλασης – διαμόρφωσης παραλιακής ζώνης από Άγιο Ιωάννη έως Κόμβο» προεκτιμώμενης αμοιβής προϋπ/γισμού 89.985,92 € με Φ.Π.Α. της ΣΑΜΠ922 με Κ.Ε. 2020ΜΠ92200005.

Aριθμ.Απόφασης 726-40/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 3ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για το ΤΜΗΜΑ 2: «ΚΑΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», του έργου :  «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία  Πράσινου Σημείου στην περιοχή αεροδρομίου, του Δημοτικού Διαμερίσματος Αμπελοκήπων, του Δήμου Ζακύνθου & Προμήθεια Κάδων Συλλογής Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων  στο νησί της Ζακύνθου» στο πλαίσιο της Πράξης με ακρωνύμιο  “WASTE RREACT”» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Interreg IPA II CROSS –BORDER COOPERATION II CROSS PROGRAMME “GREECE – ALBANIA 2014-2020” της ΣΑΕΠ 522/6 και ΚΕ 2018ΕΠ52260020.

Aριθμ.Απόφασης 727-40/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαβίβαση εγγράφων για την «έγκρισης συμμετοχής της Περιφέρειας  Ιονίων Νήσων στο συννημένο Συμφωνητικό Συνεργασίας προκειμένου να κατατεθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας Τεχνικό Δελτίο στην  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ που αναφέρεται στο συμφωνητικό συνεργασίας»