Επιλογή Σελίδας

Aκολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ.Απόφασης 728-41/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση του 40oυ/23-08-2022 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθμ.Απόφασης 729-41/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθμ.Απόφασης 730-41/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 731-41/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 732-41/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 733-41/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε.  Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 734-41/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθμ.Απόφασης 735-41/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 736-41/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 737-41/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 738-41/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 739-41/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση  κατάρτισης των όρων διακήρυξης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟ» προϋπολογισμού έργου 995.000,00€ και έγκριση διεξαγωγής της   διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟ» , από την με την παρούσα οριζόμενη , Επιτροπή Διαγωνισμού.

Αριθμ.Απόφασης 740-41/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικών (1) και (2) της Διακήρυξης Προμήθειας με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία  Πράσινου Σημείου στην Επτανήσου Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Προμήθεια Κάδων Συλλογής Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων στο νησί της Κέρκυρας» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Integrated waste management facilities for boosting recycling and composting in 7 Region cross boarder activities – WASTE RREACT», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Interreg IPA CBC Greece-Albania 2014-2020, MIS CODE: 5032684, K.E. 2018ΕΠ52260020.

Αριθμ.Απόφασης 741-41/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση περί λύσης της από 31/8/2021 σύμβασης παροχής υπηρεσιών με την εταιρεία LMNT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε,  με αντικείμενο τη διαχείριση και τον συντονισμό της πράξης: «AETHER – Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources» (ΑΔΑ: 6ΨΥΨ7ΛΕ-ΛΧΩ, ΑΔΑΜ: 22SYMV010234948 2022-03-18) στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – IΤΑΛΙΑ 2014 – 2020,  με κωδικό MIS 5070064 και Κ.Ε. 2020ΕΠ32260004, ποσού δεκαεννέα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (19.592,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04-08-2017) όπως ισχύει.

Αριθμ.Απόφασης 742-41/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για συμπλήρωση του Μητρώου Εργοληπτών (Εταιρειών – Φυσικών Προσώπων) προς μίσθωση – διάθεση οχημάτων, μηχανημάτων, υλικού και προσωπικού σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας (Έκτακτες Ανάγκες, απρόβλεπτα γεγονότα, φυσικές καταστροφές, χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, δασικές πυρκαγιές κ.λ.π.) στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, για τη χρονική περίοδο έως 31/12/2022.

Αριθμ.Απόφασης 743-41/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση όρων για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ», Π/Υ 369.360,39 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με στοιχεία χρηματοδότησης: ΠΔΕ ΣΑΜΠ 922 ΚΕ 2020ΜΠ92200012, μόνο ως προς χειριστές ΕΣΗΣΗΣ.

Αριθμ.Απόφασης 744-41/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Δήμου Βόρειας Κέρκυρας  για την συντήρηση τμήματος της  δημοτικής οδού Κ2  πρ/σμού: 150.000,00 Ευρώ.

Αριθμ.Απόφασης 745-41/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 1ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (12) (ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑ 3 ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 9), «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΩΓΡΑΦΩΝ», ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΛΑΕΡΤΗΣ-ΚΑΙΝΟΤΟMΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5010951.

Αριθμ.Απόφασης 746-41/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή εξουσιοδότησης γιατην κατάθεση εφέσεως  κατά της υπ’αριθ. 1653/2022 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ενώπιον του Εφετείου Αθηνών,που αφορά την υπόθεση της ανακοπήςτης ΑΕΝΑΚ ΑΕ κατά της «ΕΛΛΗΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ».

Αριθμ.Απόφασης 747-41/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή εξουσιοδότησης για νομική εκπροσώπηση της ΠΙΝ ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.