Επιλογή Σελίδας

Aκολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ.Απόφασης 748-42/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση του 41oυ/31-08-2022 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθμ.Απόφασης 749-42/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθμ.Απόφασης 750-42/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 751-42/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 752-42/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 753-42/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε.  Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 754-42/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθμ.Απόφασης 755-42/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 756-42/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 757-42/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 758-42/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 759-42/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τον ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση της πράξη: «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055) και πιο συγκεκριμένα για αποκαταστάσεις βλαβών από τη θεομηνία Βικτώρια στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) στη Λευκίμμη του Δήμου Νότιας Κέρκυρας».

Αριθμ.Απόφασης 760-42/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών της 1ης Πρόκλησης για Διαπραγμάτευση για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου για το σχολικό έτος 2022-2023.

Αριθμ.Απόφασης 761-42/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση των όρων της 2ης Πρόκλησης για Διαπραγμάτευση για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου για το σχολικό έτος 2022-2023.

Αριθμ.Απόφασης 762-42/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση υποβολής και υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο: «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» του Περιφερειακού ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε. Ζακύνθου Κεντρικής Δομής.

Αριθμ.Απόφασης 763-42/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση όρων δημοπράτησης- διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού , με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και κριτήριο  ανάθεσης της παρούσας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για τη σύναψη σύμβασης για την παροχή «Εξειδικευμένων υπηρεσιών ανάπτυξης Συστημάτων και Εργαλείων για τις ανάγκες υποστήριξης της λειτουργίας του ΠεΠΚΕ Ι.Ν» στο πλαίσιο της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» κωδικός ΟΠΣ: 5034803 , προϋπολογιζόμενης αξίας, 124.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (100.000,00€ + ΦΠΑ (24%) 24.000,00.

Αριθμ.Απόφασης 764-42/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση όρων δημοπράτησης –  διενέργειας  ανοικτού ηλεκτρονικούδιαγωνισμού , με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και κριτήριο  ανάθεσης της παρούσας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για τη σύναψη συμβάσης για την ανάθεση υπηρεσιών «Περιφερειακή Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης για τις ανάγκες του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Ιονίων Νήσων (ΠεΠΚΕ Ι.Ν.)» στο πλαίσιο της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» κωδικός ΟΠΣ: 5034803 ,προϋπολογιζόμενης αξίας, 143.840,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (116.000,00€ + ΦΠΑ (24%) 27.840,00€).

Αριθμ.Απόφασης 765-42/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (12) (ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑ 3 ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 9), «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΩΓΡΑΦΩΝ», ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΛΑΕΡΤΗΣ – ΚΑΙΝΟΤΟMΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5010951 ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 12 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΛΑΕΡΤΗΣ.

Αριθμ.Απόφασης 766-42/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή όρων για τη λήψη δανείου από το Τ.Π.& Δ. το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», για την εκτέλεση του έργου: ‘Ψηφιακή Έξυπνη Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Αριθμ.Απόφασης 767-42/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2023.