Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο της Πράξης *«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΠΙΝ)»* με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) *5161496*, θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Υποέργου 1 της παραπάνω Πράξης.

Η διαβούλευση έχει αναρτηθεί και στη σχετική πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ (ΑΔΑΜ:22DIAB000024996)

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν έως την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 (ημερ. λήξης διαβούλευσης), για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών.
Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο diavoulefsi@eprocurement.gov.gr , μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.). Κάθε αποστολή στο diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείται.
Οι παρατηρήσεις σας παρακαλούμε να σταλούν ηλεκτρονικά και στο k.kiriaki@pin.gov.gr