Επιλογή Σελίδας

Aκολουθούν η Περίληψη και η Απόφαση:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ.Απόφασης 748-43/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης, των όρων και του σχεδίου Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412/2016 (Α΄147), λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια οικονομικότητας και εξασφάλισης συνθηκών γνησίου ανταγωνισμού, για την Ανάθεση Υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας για το σχολικό έτος 2022-2023, που αφορούν περιπτώσεις της παρ. 2 & 4 του άρθρου 391 του Ν. 4957/21-07-2022 (ΦΕΚ 141/Α).