Επιλογή Σελίδας

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Aριθμ.Απόφασης 768-44/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση του 1ου Πρακτικού, της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την Μεταφορά Μαθητών στην Π. Ε. Λευκάδας, που αφορά την 1η Πρόσκληση Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενοτήτας Λευκάδας για το σχολικό έτος 2022-2023.

Αριθμ.Απόφασης 769-44/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση απόσυρσης και καταστροφής άχρηστου υλικού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 770-44/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση Γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της Πρώτης Πρόσκλησης για Διαπραγμάτευση για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για το Σχολικό Έτος 2022-2023.

Αριθμ.Απόφασης 771-44/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση Γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της Δεύτερης Πρόσκλησης για Διαπραγμάτευση για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για το Σχολικό Έτος 2022-2023.

Αριθμ.Απόφασης 772-44/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Εισήγηση για αποδοχή χρηματοδότησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ822, Προϋπολογισμού 5.000.000,00 €.