Επιλογή Σελίδας

Aκολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Aριθμ.Απόφασης 773-45/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Επικύρωση του 42oυ/06-09-2022 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθμ.Απόφασης 774-45/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Επικύρωση του 43oυ/02-09-2022 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθμ.Απόφασης 775-45/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθμ.Απόφασης 776-45/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 777-45/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 778-45/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 779-45/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 780-45/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθμ.Απόφασης 781-45/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 782-45/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας.

Aριθμ.Απόφασης 783-45/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Aριθμ.Απόφασης 784-45/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Aριθμ.Απόφασης 785-45/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση 1ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του υποέργου: « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΡΟΜΟΥ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΑΥΑΓΙΟ, ΣΤΗ ΔΕ. ΕΛΑΤΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ », Π/Υ: 764.222,40€ (με το Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΡΟΜΟΥ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΗΣ Π.Ε ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΩΣ ΔΡΟΜΟΥ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ » με Κ.Ε. 2021ΣΕ05500006 Π.Δ.Ε/ΣΑΕ055 .

Aριθμ.Απόφασης 786-45/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ & ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 74.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α., της ΣΑΕΠ 522 του Π.Δ.Ε., Κ.Ε.2018ΕΠ52200008.

Aριθμ.Απόφασης 787-45/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Διόρθωση της υπ. αρ. 313-17/12-04-2022 (ΑΔΑ: 99947ΛΕ-2ΑΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ε. Λευκάδας ως προς το όνομα γονέα μαθητή που δικαιούται μηνιαίο επίδομα μεταφοράς.

Aριθμ.Απόφασης 788-45/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Διαβίβαση Πρακτικού ΙΙ για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση Μελέτης με τίτλο: «Μελέτη έργων ανάπλασης – διαμόρφωσης παραλιακής ζώνης από κόμβο έως ΤΑΟΛ μήκους 6,5χλμ » πρ/σμου 329.990,49 € της ΣΑΜΠ922 με Κ.Ε. 2020ΜΠ92200005.

Aριθμ.Απόφασης 789-45/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ .

Aριθμ.Απόφασης 790-45/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Τροποποίηση της με αρ. 1236-57/09-12-2021(ΑΔΑ:ΩΙ8Υ7ΛΕ-8ΥΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων περί Έγκρισης Συγκρότησης Επιτροπών στην ΠΕ Κέρκυρας για το έτος 2022.

Aριθμ.Απόφασης 791-45/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Αγορά του Αρχοντικού Ρώμα από την ΠΙΝ.