Επιλογή Σελίδας

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους νέους γεωργούς της 3ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 ότι εκδόθηκε η Απόφαση επικαιροποίησης των αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου αιτημάτων στήριξης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών¨του ΠΑΑ 2014-2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022 και έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΩΖΥ7ΛΕ-ΑΣ9.

Για τους υποψηφίους ισχύουν τα παρακάτω:

α) έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο αναλυτικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης μέσω ΠΣΚΕ

β) έχουν το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης) με την έννοια του άρθρου 25 του ν. 2690/1999.Κατά την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής, ο υποψήφιος προσβάλει μόνο τα στοιχεία του διοικητικού ελέγχου με τα οποία διαφωνεί και τα οποία δεν του έχουν γνωστοποιηθεί ήδη με την οικ. 61857/26458/27-07-2022 απόφασή μας.