Επιλογή Σελίδας

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καλεί σε διαπραγμάτευση μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, τους ενδιαφερομένους, για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας για το σχολικό έτος 2022-2023 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 30.06.2023. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε εννιακόσιες ενενήντα χιλιάδες δύο ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (990.002,41€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και του δικαιώματος προαίρεσης έως και το 20% του προϋπολογισμού κάθε τμήματος της πρόσκλησης για την τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων.
Η διαπραγμάτευση θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι μέχρι και 16.01.2023 και ώρα 09:59π.μ., η ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 16.01.2023 και ώρα 10:00π.μ.

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ)_ΑΔΑΜ
espd-request-v2-2(pdf)
espd-request-v2(2)(xml)