Επιλογή Σελίδας

Από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο της Πράξης «Λαέρτης – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010951, θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια εξοπλισμού του Υποέργου 13: «Προμήθεια υλικών για επιχειρησιακή ετοιμότητα Φορέων Πολιτικής Προστασίας» της παραπάνω Πράξης.

Η διαβούλευση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), με Μοναδικό Κωδικό: 23DIAB000026544.

Για να ενημερωθείτε για τις τεχνικές προδιαγραφές του συγκεκριμένου υποέργου ανοίξτε το αρχείο «ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 13 – ΛΑΕΡΤΗΣ – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ».

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν έως την 31/05/2023 (ημερ. λήξης διαβούλευσης), μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών.

Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.). Κάθε αποστολή στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείται.

Οι παρατηρήσεις σας παρακαλούμε να σταλούν ηλεκτρονικά και στο e-mail:  pol_prostasia@pin.gov.gr. 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠ. 13 – ΛΑΕΡΤΗΣ – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ