Επιλογή Σελίδας

Aκολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ.Απόφασης 879-55/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση του 54oυ/14-09-2023 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθμ.Απόφασης 880-55/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθμ.Απόφασης 881-55/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 882-55/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 883-55/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 884-55/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 885-55/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθμ.Απόφασης 886-55/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 887-55/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας

Αριθμ.Απόφασης 888-55/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 889-55/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 890-55/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγκρότηση Επιτροπής ΠΕ Λευκάδας για την παραλαβή εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών.

Αριθμ.Απόφασης 891-55/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης έργου «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ», Π/Υ 262.000,00 € με στοιχεία χρηματοδότησης: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π.Ι.Ν., Ειδ. Φορέας/ΚΑΕ: 04.071/9781.04.023.009.001.

Αριθμ.Απόφασης 892-55/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ», προϋπ/σμού 230.000,00€ με ΦΠΑ,  με χρηματοδότηση από το Προγρ.Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg GREECE-ALBANIA  με  Κ.Ε.2018ΕΠ52260021.

Αριθμ.Απόφασης 893-55/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση των όρων της 1ης Πρόκλησης για Διαπραγμάτευση για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου για το σχολικό έτος 2023-2024.

Αριθμ.Απόφασης 894-55/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση: (α) Σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απευθείας Ανάθεση της Μελέτης με τίτλο: «Καινοτόμες μεθοδολογίες για τη χρήση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στην πολιτική προστασία» της Πράξης “AETHER – Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources”, στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», με κωδικό MIS 5070064 και Κ.Ε. 2020ΕΠ32260004», (β) Εξειδίκευσης Πίστωσης για την δαπάνη: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απευθείας Ανάθεση της Μελέτης με τίτλο: «Καινοτόμες μεθοδολογίες για τη χρήση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στην πολιτική προστασία», προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) συμπ. Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει και (γ) Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, καθώς και Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου με τίτλο: «Καινοτόμες μεθοδολογίες για τη χρήση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στην πολιτική προστασία».

Αριθμ.Απόφασης 895-55/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ 10ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2023

Αριθμ.Απόφασης 896-55/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαβίβαση Αποφάσεων.

Αριθμ.Απόφασης 897-55/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ  ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΘΕΣΗΣ.

Αριθμ.Απόφασης 898-55/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση δρομολογίων Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κεφ/νιας – Ιθάκης για το Σχολικό Έτος 2023-2024.