Επιλογή Σελίδας

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ.Απόφασης 899-56/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ :Έγκριση του υπ΄αριθμ. 1/20-09-2023 πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2023-2024 για την Περιφερειακή ενότητα Κέρκυρας για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητα Π.Ε. Κέρκυρας για το σχολικό έτος 2023-2024, συνολικού ποσού 3.298.773,10 € συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 20% και του αναλογούντος Φ.Π.Α. (13%.)

Αριθμ.Απόφασης 900-56/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Α) Έγκριση 1ου πρακτικού Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τις ανάγκες των Έργων Εδαφικής Συνεργασίας (INTERREG V-A Greece-Italy 2014-2020, IPA CBC Programme Greece-Albania 2014-2020) με Φορέα Υλοποίησης της Π.Ι.Ν./Π.Ε. Κέρκυρας, για τον Διαγωνισμό Προμήθειας Εξοπλισμού, με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΠΟΡΩΝ» του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «Addressing joint Agro- and Aqua- Biodiversity pressures Enhancing Sustainable Rural Development» (Β.Ε.S.T.) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής και
Β) έγκριση του σχεδίου Διακήρυξης Διαγωνισμού Προμήθειας Εξοπλισμού, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΠΟΡΩΝ» του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «Addressing joint Agro- and Aqua- Biodiversity pressures Enhancing Sustainable Rural Development» (Β.Ε.S.T.) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Αριθμ.Απόφασης 901-56/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.