Επιλογή Σελίδας

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Aριθμ.Απόφασης 904-58/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Επικύρωση του 55oυ/20-09-2023 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθμ.Απόφασης 905-58/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Επικύρωση του 56oυ/21-09-2023 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν

Αριθμ.Απόφασης 906-58/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθμ.Απόφασης 907-58/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 908-58/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 909-58/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφσης 910-58/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 911-58/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ :Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθμ.Απόφασης 912-58/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 913-58/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 914-58/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 915-58/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 916-58/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης και κατ’ εξαίρεση ανάθεση σε δικηγόρο Π.Ε. Κέρκυρας δικαστικού χειρισμού υπόθεσης.

Αριθμ.Απόφασης 917-58/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση 2ου πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: « Επείγουσα αντιστήριξη πρανών ποταμού και γέφυρας Μεσογγής από την πλημμύρα της 14ης Οκτωβρίου 2021 » προϋπολογισμού 400.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ , ανάδειξη του Οικονομικού Φορέα «SUPERIOR P.C. I.K.E.» σε μειοδότη με προσφερόμενη μέση έκπτωση 34,00 % (τριάντα τέσσερα επί τοις εκατό) και κατακύρωση του έργου σε αυτόν.

Αριθμ.Απόφασης 918-58/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση Πρακτικού Ι της δημοπρασίας του έργου:«ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ – ΝΥΔΡΙΟΥ Β΄ ΦΑΣΗ» προϋπ/σμού 1.430.000,00 € με ΦΠΑ, από πιστώσεις Π.Δ.Ε., ΣΑΕΠ 022, (Κ.Ε.: 2021ΕΠ02200000).

Αριθμ.Απόφασης 919-58/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Ορισμός Δικηγόρου.

Αριθμ.Απόφασης 920-58/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Λήψη απόφασης για την ματαίωση της σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΒΡΑΧΟΣ’ ΣΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018», Π/Υ: 3.500.000,00€, με το Φ.Π.Α. (Κ.Ε. 2023ΝΠ82200002 Π.Δ.Ε., ΣΑΝΠ-822 και MIS: 5203248) λόγω μη συμφέρουσας προσφοράς και λήψη απόφασης επαναδημοπράτησης του.

Αριθμ.Απόφασης 921-58/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, για την εκπροσώπηση της Π.Ε. Ζακύνθου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λασιθίου κατά τη συζήτηση της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων για αποδοχή προσηκόντως προσφερόμενης εργασίας δεκατεσσάρων (14) εργαζομένων στην Π.Ε. Ζακύνθου με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες αντιμετώπισης του κορωνοϊού.

Αριθμ.Απόφασης 922-58/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση παράτασης σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Επικοινωνιακού Σχεδιασμού και διοργάνωσης εκδηλώσεων του έργου “TACTICAL TOURISM” στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»- (ΑΔΑΜ 20SYMV011211548 2022-09-28).

Αριθμ.Απόφασης 923-58/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση παράτασης σύμβασης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικής Εμπειρογνωμοσύνης για την Υλοποίηση των Παραδοτέων 3.3.5 και 4.3.4 της Πράξης με Ακρωνύμιο “AI-SMART” στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» – (MIS 5041594)- (ΑΔΑΜ 23SYMV012816993 2023-06-06).

Αριθμ.Απόφασης 924-58/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για κατακύρωση αποτελέσματος της Διακήρυξης Προμήθειας με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α 198747, για το έργο «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Πράσινου Σημείου στην οδό Επτανήσου Δήμου Κέρκυρας» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Integrated waste management facilities for boosting recycling and composting in 7 Region cross boarder activities – WASTE RREACT», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Interreg IPA CBC Greece-Albania 2014-2020, MIS CODE: 5032684, K.E. 2018ΕΠ52260020.

Αριθμ.Απόφασης 925-58/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση 2ης Παράτασης της σύμβασης με τίτλο: «Παροχή εξειδικευμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών του Πακέτου Εργασίας 2: Προβολή και Διάχυση (WP2: Project Communication & Dissemination) του Έργου «CREATIVE@HUBS», στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ – IΤΑΛΙΑ 2014 – 2020 ».

Αριθμ.Απόφασης 926-58/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, δημοσίων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, για τα σχολικά έτη: 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026.

Αριθμ.Απόφασης 927-58/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : 4η Συμπλήρωση του Μητρώου Εργοληπτών (Εταιρειών – Φυσικών Προσώπων) προς μίσθωση – διάθεση οχημάτων, μηχανημάτων, υλικού και προσωπικού σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας (Έκτακτες Ανάγκες, απρόβλεπτα γεγονότα, φυσικές καταστροφές, χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, δασικές πυρκαγιές κ.λ.π.) στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, για τη χρονική περίοδο έως 31/12/2023.

Αριθμ.Απόφασης 928-58/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΊΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23 TOY N.5046/2023 ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024.

Αριθμ.Απόφασης 929-58/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση Πρακτικού Γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγοράς με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την παροχή υπηρεσιών ανάθεσης μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου Φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας «ΥΠΕΡΙΩΝ» για τα οικονομικά έτη 2022, 2023, 204 και 2025, με προϋπολογισμό είκοσι δύο χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά (22.760,89€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει τη τιμή για τα οικονομικά έτη 2023, 2024 και 2025.

Αριθμ.Απόφασης 930-58/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση του υπ’ αριθ. 1/2023 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης του διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 231292 στο πλαίσιο της προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του Διεθνή Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Δημόσιου Διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγοράς με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ επιλογής αναδόχων για την ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χωρικής Αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για τα Σχολικά Έτη 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 με δυνατότητα τετράμηνης παράτασης για το σχολικό έτος 2026-2027 και ανάθεση εκτέλεσης των διαδρομών στους προσωρινούς αναδόχους.

Αριθμ.Απόφασης 931-58/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση του υπ’ αριθ. 1/2023 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης του διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 233130 με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ επιλογής αναδόχων για την ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χωρικής Αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για το Σχολικό Έτος 2023-2024 και ανάθεση εκτέλεσης των διαδρομών στους προσωρινούς αναδόχους.

Αριθμ.Απόφασης 932-58/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Τροποποίηση δρομολογίων Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κεφ/νιας – Ιθάκης για το Σχολικό Έτος 2023-2024.

Αριθμ.Απόφασης 933-58/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής- Καλής Εκτέλεσης για το Έργο: ««Διοικητική υποστήριξη για τις διαδικασίες ολοκλήρωσης, αξιολόγησης και απολογισμού καθώς και για την υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας στα πλαίσια της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» ΤΗΣ Π.Ε. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με Κωδικό ΟΠΣ 5000144.

Αριθμ.Απόφασης 934-58/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση του υπ΄αριθμ. 2/26-09-2023 πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2023-2024 για την Περιφερειακή ενότητα Κέρκυρας για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητα Π.Ε. Κέρκυρας για το σχολικό έτος 2023-2024, συνολικού ποσού 3.298.773,10 € συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 20% και του αναλογούντος Φ.Π.Α. (13%).