Επιλογή Σελίδας

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ.Απόφασης 939-61/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Επικύρωση του 57oυ/22-09-2023 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Aριθμ.Απόφασης 940-61/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Επικύρωση του 58oυ/26-09-2023 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθμ.Απόφασης 941-61/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Επικύρωση του 59oυ/27-09-2023 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν

Aριθμ.Απόφασης 942-61/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθμ.Απόφασης 943-61/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 944-61/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 945-61/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 946-61/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 947-61/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθμ.Απόφασης 948-61/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 949-61/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 950-61/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 951-61/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 952-61/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση παράτασης σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τη διοίκηση, διαχείριση και το συντονισμό του έργου “Tactical Tourism – Targeted ACTions for the preservation and promotion of historical, cultural and natural assets encouraging TOURISM, in the entire GR-AL cross-bordered area”» παραδοτέα 1.2.2 & 1.2.3. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg IPA CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» – (ΑΔΑΜ 21SYMV008957121- 2021-01-21).

Αριθμ.Απόφασης 953-61/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση παράτασης σύμβασης με τίτλο “Εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων μελέτης διασύνδεσης και δικτύωσης μεταξύ του νέου «AI SMART port network and port services» και της τοπικής οικονομίας στο Νυδρί Λευκάδας”, για την υλοποίηση του νέου Παραδοτέου 4.3.5 της Πράξης “AI SMART” στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.

Αριθμ.Απόφασης 954-61/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΘΕΣΗΣ.

Αριθμ.Απόφασης 955-61/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Εισήγηση της υπηρεσίας για παράταση της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ SAVΕ WATER» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg «Greece-Albania 2014-2020».

Αριθμ.Απόφασης 956-61/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση σύναψης 1ης Σ.Σ. του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ».

Αριθμ.Απόφασης 957-61/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση του υπ΄αριθμ. 4/28-09-2023 πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2023-2024 για την Περιφερειακή ενότητα Κέρκυρας για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητα Π.Ε. Κέρκυρας για το σχολικό έτος 2023-2024, συνολικού ποσού 3.298.773,10 € συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 20% και του αναλογούντος Φ.Π.Α. (13%).

Αριθμ.Απόφασης 958-61/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Ορισμός δικηγόρου, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή του.

Αριθμ.Απόφασης 959-61/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός δικηγόρου, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή του.

Αριθμ.Απόφασης 960-61/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ 11ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2023.

Αριθμ.Απόφασης 961-61/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : 4Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΊΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23 TOY N.5046/2023 ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024.

Αριθμ.Απόφασης 962-61/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση των υπ’ αριθ. 1,2,3 πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, με αντικείμενο την Ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης για την παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης – Τηλεκατάρτισης, συνολικού ποσού 180.000,00 € (άνευ ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Αριθμ.Απόφασης 963-61/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Πρόταση τροποποίησης ήδη ενταγμένων έργων στο ΕΠΑ.