Επιλογή Σελίδας

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ.Απόφασης 937-62/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : 3Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΊΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23 TOY N.5046/2023 ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024.

Αριθμ.Απόφασης 938-62/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση του υπ΄αριθμ. 4/28-09-2023 πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2023-2024 για την Περιφερειακή ενότητα Κέρκυρας για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητα Π.Ε. Κέρκυρας για το σχολικό έτος 2023-2024, συνολικού ποσού 3.298.773,10 € συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 20% και του αναλογούντος Φ.Π.Α. (13%).