Επιλογή Σελίδας

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ.Απόφασης 964-63/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση του 60oυ/28-09-2023 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθμ.Απόφασης 965-63/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση του 61oυ/03-10-2023 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθμ.Απόφασης 966-63/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση του 62oυ/02-10-2023 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθμ.Απόφασης 967-63/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθμ.Απόφασης 968-63/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 969-63/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 970-63/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 971-63/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 972-63/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθμ.Απόφασης 973-63/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 974-63/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 975-63/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 976-63/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 977-63/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 1ου Πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: “ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ Τ.Κ. ΣΑΡΑΚΙΝΑΔΟΥ, Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022”, Π/Υ: 1.013.961,91€ (με το Φ.Π.Α.),  σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ι.Ν.»  με Κ.Ε. 2020ΕΠ52200002, του  Προγράμματος  Δημοσίων  Επενδύσεων  της  ΣΑΕΠ  522,  Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ  (Νέος Κωδικός: 2023ΝΠ22200015, ΣΑΝΠ -222, MIS: 5216918).

Αριθμ.Απόφασης 978-63/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόσληψη ειδικότητας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, με τη διαδικασία του άρθρου 36 του ν. 4765/2021, για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών στην Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθμ.Απόφασης 979-63/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 17 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΟΚΤΩ (08) ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ ΥΔΑΤΩΝ» (ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑ 3 ΥΠΟΕΡΓΟΥ 13) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΛΑΕΡΤΗΣ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5010951.

Αριθμ.Απόφασης 980-63/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 3η  παράταση προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ », προϋπ/σμού 3.070.000,00€ με ΦΠΑ, της Πράξης με Ακρωνύμιο «AI-SMART» στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5041594, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 2019ΕΠ32260005.

Αριθμ.Απόφασης 981-63/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός δικηγόρου, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή του στη Διεύθυνση Δ.Υγείας και Κ. Μέριμνας της ΠΕ Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 982-63/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Απόφασης Περιφερειάρχη περί έγκρισης Πρακτικού Γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγοράς με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την παροχή υπηρεσιών ανάθεσης μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου Φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας «ΥΠΕΡΙΩΝ» για τα οικονομικά έτη 2022, 2023, 204 και 2025, με προϋπολογισμό είκοσι δύο χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά (22.760,89€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει τη τιμή για τα οικονομικά έτη 2023, 2024 και 2025 και ανάθεσης εκτέλεσης των δρομολογίων.

Αριθμ.Απόφασης 983-63/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Απόφασης Περιφερειάρχη  περί της έγκρισης του υπ’ αριθ. 1/2023 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης του διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 237291 στο πλαίσιο της διαδικασία της Διαπραγμάτευσης επιλογής αναδόχων για την ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χωρικής Αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για το Σχολικό Έτος 2023-2024 και ανάθεση εκτέλεσης των διαδρομών στους προσωρινούς αναδόχους.

Αριθμ.Απόφασης 984-63/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση δαπάνης σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης.

Αριθμ.Απόφασης 985-63/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του 4ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α)  του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, δημοσίων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, για τα σχολικά έτη: 2023-2024, 2024-2025 και  2025-2026.

Αριθμ.Απόφασης 986-63/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο «Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών» Άξονας Προτεραιότητας: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων», με τίτλο «Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών για τους ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ Βαθμού» του έργου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βατότητας οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου από τη θεομηνία της 25ης και 26ης Ιανουαρίου 2023».

Αριθμ.Απόφασης 987-63/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Πρακτικού Νο 6/2023 της Επιτροπής Αξιολόγησης Διενέργειας Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ AETHER», του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «AETHER – Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources».

Αριθμ.Απόφασης 988-63/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Διενέργειας Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού «Εξοπλισμός Γραφείων», του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «AETHER – Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources».

Αριθμ.Απόφασης 989-63/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την προμήθεια με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της Μελέτης με τίτλο: «Καινοτόμες μεθοδολογίες για τη χρήση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στην Πολιτική Προστασία», του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «AETHER – Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources».

Αριθμ.Απόφασης 990-63/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 2ου Πρακτικού Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τις ανάγκες των Έργων Εδαφικής Συνεργασίας (INTERREG V-A Greece-Italy 2014-2020, IPA CBC Programme Greece-Albania 2014-2020) με Φορέα Υλοποίησης της Π.Ι.Ν./Π.Ε. Κέρκυρας, για τον Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΠΟΡΩΝ» του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «Addressing joint Agro- and Aqua- Biodiversity pressures Enhancing Sustainable Rural Development» (Β.Ε.S.T.) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Αριθμ.Απόφασης 991-63/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση δρομολογίων Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κεφ/νιας – Ιθάκης για  το Σχολικό Έτος 2023-2024.