Επιλογή Σελίδας

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Διακηρύσσει Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού για το Τμήμα 2 «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ» του Υποέργου 2 με τίτλο: «Ψηφιακά συστήματα και προμήθεια εξοπλισμού για την θωράκιση της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», της Πράξης «Ψηφιακή Έξυπνη Περιφέρεια Ιονίων Νήσων», στο Πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση», με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 12305/2021/29-06-2022 του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 223.200,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 180.000,00 Ευρώ, ΦΠΑ: 43.200,00 Ευρώ).

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 260177
ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 23PROC013749841
ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (E-NOTICES): 23PROC013750826
ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 23PROC013749370
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr.    Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13/12/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Προκήρυξη (Περίληψη διακήρυξης)_ΑΔΑ_ΑΔΑΜ
Προκήρυξη (Περίληψη διακήρυξης – Enotices)_ΑΔΑ_ΑΔΑΜ
Διακήρυξη_ΑΔΑΜ
Ε.Ε.Ε.Σ. (.pdf)
Ε.Ε.Ε.Σ (.xml)
Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς (.pdf)
Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς (.doc)
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (.pdf)
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (.doc)
Οδηγίες χρήσης εγγεγραμμένων οικονομικών φορέων
Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης