Επιλογή Σελίδας

Σε υλοποίηση βρίσκεται το έργο «Ενίσχυση ψηφιακών υπηρεσιών, εφαρμογών και συστημάτων ΤΠΕ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»που αφορά την ψηφιοποίηση του αρχείου της Διεύθυνσης Μεταφορών, το οποίο αποτελεί το πρώτο στάδιο της ευρύτερης δράσης Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Περιφέρειας.

Σκοπός του έργου είναι η ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, μέσα από την ψηφιοποίηση περίπου 90.000 φακέλων αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών και η δημιουργία ψηφιακών υποδομών για την απομακρυσμένη ηλεκτρονική συναλλαγή και εύκολή πρόσβαση στα δεδομένα, αντιμετωπίζοντας προβλήματα γραφειοκρατίας και βελτιώνοντας σημαντικά την αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα, όχι μόνο της Διεύθυνσης Μεταφορών, αλλά και όλων των Διευθύνσεων στις οποίες έχουν γίνει οι υπηρεσίες ψηφιακές.

Με την ψηφιοποίηση του αρχείου, ο χρόνος εξυπηρέτησης για τις υπηρεσίες που παρέχονται με φυσική παρουσία θα μειωθεί στο 1/3 του χρόνου που απαιτείται σήμερα, καθώς δεν θα απαιτείται αναζήτηση και εύρεση του φυσικού φακέλου.

Μέσα από το έργο υλοποιούνται μία σειρά από ψηφιακές υποδομές που θα βοηθήσουν την Περιφέρεια να αντιμετωπίσει προβλήματα γραφειοκρατίας και να βελτιώσει σημαντικά την αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα της.

Μία από αυτές τις υποδομές είναι και η Πλατφόρμα Ψηφιακής Εξυπηρέτησης Πολιτών Και Επιχειρήσεων.

Μέσα από την πλατφόρμα τα συναλλασσόμενα με την Περιφέρεια φυσικά και νομικά πρόσωπα, θα μπορούν να εξυπηρετηθούν ολοκληρωμένα, σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους.

Μερικά παραδείγματα των ψηφιακών υπηρεσιών που θα προσφέρονται είναι:

  • Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για την έκδοση ή την ανανέωση αδειών κυκλοφορίας και μεταφορών.
  • Ηλεκτρονική επικοινωνία και εξυπηρέτηση από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Μεταφορών.
  • Ηλεκτρονική παρακολούθηση της πορείας και του αποτελέσματος των αιτήσεων και των αιτημάτων.
  • Ηλεκτρονική λήψη εγγράφων και πιστοποιητικών που αφορούν στις μεταφορές.

Στόχοι του έργου:

  • Ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών και των συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών,
  • Βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας της Περιφέρειας μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών συστημάτων
  • Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας και εφαρμογών που θα μεγιστοποιήσουν την διαλειτουργικότητα, την επικοινωνία και την ηλεκτρονική ανταλλαγή στοχευμένης πληροφορίας μεταξύ της Περιφέρειας και των πολιτών και επιχειρήσεων

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Προγράμματος Επιχειρησιακής Πρότασης (ΠΕΠ) «Ιόνια Νησιά 2014-2020» και υλοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.