Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2024
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

H ανακοίνωση αφορά στο πρόγραμμα διεξαγωγής του θεωρητικού και πρακτικού μέρους των εξετάσεων των τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/2011 για το χρονικό διάστημα 23/05/2024 έως 31/05/2024, και πιο συγκεκριμένα της επαγγελματικής δραστηριότητας της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της Α’, Γ’ και Δ’ ειδικότητας (Π.Δ.108/2013) και για το χρονικό διάστημα 22-03-2024 έως 05-04-2024.

Σχετ. νομοθεσία:
1. Ο Ν.3982/2011 (ΦΕΚ Α’143).
2. Τα Π.Δ. 112/2012 (ΦΕΚ Α’ 197), 113/2012 (ΦΕΚ Α’ 198), 114/2012 (ΦΕΚ Α’ 199), 115/2012 (ΦΕΚ Α’ 200), 1/2013 (ΦΕΚ Α’ 3) και 108/2013 (ΦΕΚ Α’ 141).
3. Οι Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. Οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4./10-1-2013 (ΦΕΚ Β’ 21), υπ’ αριθ. οικ. 10169/639/Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ)/2013 (ΦΕΚ Β’ 1983), υπ’ αριθ. Οικ. 7667/520/Φ.Γ.9.6.4 (Γ)/2013 (ΦΕΚ Β’ 1447) και υπ’ αριθ. Οικ. 10574/661/ΦΓ9.6.4./2013 (ΦΕΚ Β’ 2190).