Επιλογή Σελίδας

Από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο της Πράξης ΔΟΜΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6000921 και χρηματοδότηση από το Ε.Π. ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2021-2027, θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την παροχή υπηρεσίας «ΔΟΜΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» που αποτελεί το υποέργο 1 της παραπάνω Πράξης, προϋπολογισμού 1.000.000€.

Για να ενημερωθείτε για τις τεχνικές προδιαγραφές του συγκεκριμένου υποέργου ανοίξτε το ΑΡΧΕΙΟ «ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 – ΔΟΜΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ».

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν έως την 26/06/2024 (ημερ. λήξης διαβούλευσης) με την αποστολή σχετικού email στο : k.kiriaki@pin.gov.gr , και θέμα «ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΠΙΝ».

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (www.pin.gov.gr ), με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν.

Παρακαλείσθε για την ανταπόκρισή και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 – ΔΟΜΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ