Η Περιφέρεια Ιονίων Νησιών θέτει σε δημόσια διαβούλευση, το σχέδιο του «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2019».
Στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η ισόρροπη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με σεβασμό στο περιβάλλον και στον πολίτη αξιοποιώντας παράλληλα το πλούσιο πολιτιστικό της απόθεμα.
Το συνημμένο έντυπο διαβούλευσης με τις προτάσεις, τις ιδέες, τις παρατηρήσεις και τις απόψεις σας μπορείτε να αποστείλετε μέχρι 18/01/2016 , σε όλα τα παρακάτω e-mails:

1) mandila@pin.gov.gr

2) k.kiriaki@pin.gov.gr

3) kskordilis@gmail.com

4) gtompros@mou.gr

5) galiatsatos@pin.gov.gr

Έντυπο Διαβούλευσης
Διαβούλευση

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.