Επιλογή Σελίδας

Δομή & Διοίκηση

Διάρθρωση Υπηρεσιών
1. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων διαρθρώνονται σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.
2. Οι περιφερειακές υπηρεσίες οργανώνονται στο πλαίσιο της οικείας περιφερειακής ενότητας και υπάγονται σε οργανική μονάδα της Κεντρικής Υπηρεσίας.