Επιλογή Σελίδας

AETHER (Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources)

Το AETHER «Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources» αποτελεί έργο διασυνορικής συνεργασίας, στρατηγικής σημασίας, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία» 2014-2020 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 – Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση, με στόχο την προώθηση διασυνοριακών δράσεων για την προστασία και την προώθηση της χρήσης βιώσιμων θαλάσσιων, παράκτιων και ηπειρωτικών πόρων στην περιοχή Αδριατικής – Ιoνίου.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της θεσμικής και επιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας-Ιταλίας σε διασυνοριακό επίπεδο μέσω του καθορισμού και διαχείρισης σχεδίων προστασίας των θαλάσσιων και αγροτικών οικοσυστημάτων, καθώς και των παράκτιων και ηπειρωτικών πόρων, ενισχύοντας την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα των εμπλεκόμενων περιοχών.

Το έργο AETHER βασίζεται σε τρεις κύριες φάσεις:

1η Φάση: Η ανταλλαγή περιβαλλοντικής αξιολόγησης, ο συν-σχεδιασμός και η συν- διαχείριση κοινών σχεδίων και πρωτοκόλλων

2η Φάση: Η δικτύωση με ITC και κοινά εργαλεία

3η Φάση: Η εφαρμογή πιλοτικών έργων και συγκεκριμένα:

  • Η ανάκτηση μικρών υποδομών λειτουργικών για την ενεργοποίηση και εφαρμογή πρωτοκόλλων για βιώσιμη και οικολογικά συμβατή βιομηχανία μυδοκαλλιέργειας στον Τάραντα (Mar Piccolo) και για οικολογική παραγωγή, επεξεργασία και μετασυλλεκτική φάση αλιευτικών προϊόντων στο Tricase.
  • Η υλοποίηση επιχειρησιακής μονάδας στις εγκαταστάσεις του «πρώην ENAOLI» στην Castellaneta Marina (ΤΑ), ώστε να εξοπλιστεί με πολλά χρήσιμα και τεχνικά εργαλεία για την έγκαιρη διαχείριση φυσικών και ανθρωπογενών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, σε συντονισμό με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Γραφείο.
  • Η δημιουργία Επιχειρησιακής Βάσης Πολιτικής Προστασίας εξοπλισμένης με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα – UAV (drones) στο αεροδρόμιο Επιτάλιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
  • Η εφαρμογή εστιακού σημείου για την επεξεργασία απορριμμάτων στην περιοχή της Σαγιάδας, στην Περιφέρεια Ηπείρου, μαζί με συστήματα παρακολούθησης της θαλάσσιας ρύπανσης των υδάτων και της ατμόσφαιρας.
  • Η αγορά νέων έξυπνων και χαμηλού κόστους τεχνολογιών παρακολούθησης για σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης και διαχείριση κινδύνων στην περιοχή της Κέρκυρας και της Ζακύνθου, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η σύμπραξη του έργου AETHER αποτελείται από τους παρακάτω εταίρους:

  • ASSET, Περιφέρεια Απουλίας – Περιφερειακός Στρατηγικός Οργανισμός για την Οικολογική Βιώσιμη Ανάπτυξη της Επικράτειας.
  • Περιοχή Απουλίας – Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.
  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
  • Περιφέρεια Ηπείρου.
  • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Διάρκεια του έργου: 01/11/2020 – 31/10/2023

Συνολικός Προϋπολογισμός: 4.500.000,00 €

ΕΤΠΑ χρηματοδότηση: 3.825.000,00 €

Web-site του προγράμματοςhttps://greece-italy.eu/

Project web-site: https://greece-italy.eu/rlb-funded-projects/aether/

Project @ Facebookhttps://www.facebook.com/InterregAETHER/