Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της ΠΕ Ζακύνθου και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, για το έτος 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της ΠΕ Ζακύνθου και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, για το έτος 2019

Ανοικτό Συνοπτικό Διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της ΠΕ Ζακύνθου και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας,Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, για το έτος 2019, με συνολικό προϋπολογισμό 20.161,13 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (€ 24.999,80 € με ΦΠΑ) και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης % ( ανά τμήμα ), επί της εκάστοτε μέσης τιμής λιανικής πώλησης καυσίμων στο Νομό Ζακύνθου ( βάσει του εβδομαδιαίου δελτίου επισκόπησης τιμών καυσίμων του Παρατηρητηρίου τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας). περισσότερα . . .

Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Ζάκυνθος 16.04.2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                Αρ πρωτ: οικ. περισσότερα . . .

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΕΚΑ (10) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ  ΔΕΚΑ (10) ΑΤΟΜΩΝ  ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 26Ης .10.2018 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 18342/3577/15-3-2019 (ΑΔΑ:Ω17Χ7ΛΕ-86Χ). περισσότερα . . .

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου McPhail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου McPhail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου»

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά με βάσει μόνο την τιμή του έργου, για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου McPhail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου» Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. περισσότερα . . .

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου για το έτος 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου για το έτος 2019»

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων-Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου για το έτος 2019 με κωδικό CPV 77100000-1, συνολικού προϋπολογισμού 252.870,00€ (χωρίς το ΦΠΑ ποσοστού 24%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης http://www.promitheus.gov.gr/ και https://n.diavgeia.gov.gr/

ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΨΣ7Α7ΛΕ-7Γ5

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :19PROC004751648

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 και ώρα 15.00. περισσότερα . . .

Στον ιταλικό τύπο Κέρκυρα – Παξοί – Αντίπαξοι & Ζάκυνθος

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων για την Ιταλία «VIAGGIOXTE»,  τον Μάρτιο και Απρίλιο φιλοξενήθηκαν σε μεγάλης κυκλοφορίας και τουριστικού ενδιαφέροντος περιοδικά, σημαντικά άρθρα για την Κέρκυρα, τους Παξούς και Αντιπάξους καθώς και την Ζάκυνθο, τα οποία σε συνδυασμό με άλλες παράλληλες δράσεις, κρατούν στην επικαιρότητα τα νησιά μας. περισσότερα . . .

Μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών στέγασης της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου

Διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου με τίτλο: «Μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών στέγασης της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου», της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. περισσότερα . . .

Συγκέντρωση προσφορών για την πραγματοποίηση του έργου της ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου θα συγκεντρώσει προσφορές για την πραγματοποίηση του έργου της ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που εδόθησαν με το υπ΄αριθμ 19599/3866/12-3-2019 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής &Υγειονομικού Ελέγχου της ΠΕ Ζακύνθου. περισσότερα . . .

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                       Ζάκυνθος 12/3/2018
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                 Αριθ. περισσότερα . . .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΕΚΑ (10) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 26ΗΣ.10.2018

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τον σεισμό της 26ης-10-2018 στην Ζάκυνθο, με διάρκεια σύμβασης έως την 26η-6-2019, ημερομηνία συμπληρώσεως οκτώ (8) μηνών από την επέλευση του εν λόγω γεγονότος:

  • Δύο (2) ΤΕ Επόπτες Δημόσιας Υγείας
  • Ένας (1) ΠΕ Μηχανικός Περιβάλλοντος ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός
  • Δύο (2) ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί ή (σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων) ΠΕ Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
  •  Ένας (1) ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
  • Ένας (1) ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής
  •  Ένας (1) ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΤΕ Πληροφορικής
  •  Δύο (2) ΔΕ Διοικητικού ή ΔΕ Πληροφορικής

 

ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ

περισσότερα . . .