Επιλογή Σελίδας

Π.Ε. Ζακύνθου

Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, για τα έτη 2023-2024»,, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι συνολικού προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων διακοσίων εννέα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (40.209,68€) χωρίς ΦΠΑ ,Σαράντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα ευρώ (49.860,00€) με ΦΠΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2023-2024 ΤΕΛΙΚΟ ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2023-2024 ΤΕΛΙΚΟ Διαβάστε Περισσότερα

Ανάρτηση κενών θέσεων φαρμακείων για χορήγηση Άδειας Ίδρυσης φαρμακείου στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου

Ανάρτηση κενών θέσεων φαρμακείων για χορήγηση Άδειας Ίδρυσης φαρμακείου στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ έκτακτου περιβαλλοντικού ελέγχου που επέχει θέση Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ έκτακτου περιβαλλοντικού ελέγχου που επέχει θέση Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο χώρο που καταλαμβάνουν οι πρώην Αλυκές στην Δ.Ε Αλυκών του Δ. Ζακύνθου. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ έκτακτου περιβαλλοντικού ελέγχου που επέχει... Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Δαπάνη συντήρησης – καθαρισμού κλιματιστικών μονάδων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου καθώς και των Διευθύνσεων της Πρωτοβάθμιας και Δευτερόβαθμιας Εκπαιδευσης ΠΕ Ζακύνθου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: Δαπάνη συντήρησης – καθαρισμού κλιματιστικών μονάδων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας... Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ. CPV 64110000-0.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ2/2023 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΠΕ Ζακύνθου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2 ΜΕ ΑΔΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ (10-6-2021) ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ Η_Υ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Διαβάστε Περισσότερα

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τη δημιουργία στούντιο ηχογράφησης στη Ζάκυνθο» στο πλαίσιο της Πράξης «Holistic net working of creative industries via hubs – CREATIVE@HUBS» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020» με κωδικό MIS: 5041432 και ΚΕ : 2019ΕΠ32260006.

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού  για τη δημιουργία στούντιο ηχογράφησης στη Ζάκυνθο» στο πλαίσιο της Πράξης «Holistic net working of creative industries via hubs – CREATIVE@HUBS» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα... Διαβάστε Περισσότερα