ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2022 – ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ζάκυνθος   3/5/2022
Αρ. πρωτ.  Οικ 34385/7039

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου έχοντας υπόψη:

1.Το Ν.3852/7-6-20102010 «Νεα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοικησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης ». . . . αναλυτικά ⇒

ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΛΙΚΟ ΜΕ ΑΔΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ (10-6-2021) . . . αναλυτικά ⇒

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙAΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ι.Μάργαρη
Τηλ: 2695360337
Ζάκυνθος 28/04 /2022
Αρ. πρωτ.: οικ33429/6806

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ. . . . αναλυτικά ⇒

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 69 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ζάκυνθος  29/04/ 2022
Αρ. πρωτ. Οικ  33688/6842

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, έχοντας υπόψιν:

1.Την υπ ΄αριθμ 187-31/28-12-21 ,ΑΔΑ Ψ56Β7ΛΕ-ΒΟΒ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου , σχετικά με την έγκριση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων . . . . αναλυτικά ⇒

Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Πράσινου Σημείου στην περιοχή αεροδρομίου, του Δημοτικού Διαμερίσματος Αμπελοκήπων, του Δήμου Ζακύνθου & Προμήθεια Κάδων Συλλογής Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων στο νησί της Ζακύνθου

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων (Ν.4412/2016) με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Πράσινου Σημείου στην περιοχή αεροδρομίου, του Δημοτικού Διαμερίσματος Αμπελοκήπων, του Δήμου Ζακύνθου & Προμήθεια Κάδων Συλλογής Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων στο νησί της Ζακύνθου» στο πλαίσιο της Πράξης “WASTE RREACT” του Διασυνοριακού Προγράμματος «Interreg IPA CBC Greece – Albania 2014-2020» .

. . . αναλυτικά ⇒

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟ X 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟ X 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ (10-6-2021)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ (14-3-2022)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ . . . αναλυτικά ⇒

Μυοκτονία στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου για το έτος 2022

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την ανάθεση του έργου: «Εργασίες συντήρησης – αναβάθμισης επαρχιακού οδικού δικτύου Βόρειας Ζακύνθου 2021-2022».

 

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου:

ΕΡΓΟ: «Εργασίες συντήρησης – αναβάθμισης επαρχιακού οδικού δικτύου Βόρειας Ζακύνθου 2021-2022».

Π/Υ: 1.500.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 187051

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 8-04-2022 και ώρα 10:00 π.μ. . . . αναλυτικά ⇒

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την ανάθεση του έργου: «Αναβάθμιση Υποδομών για την Λειτουργία Μικρού Πράσινου Σημείου στην Δ.Κ. Αμπελοκήπων, Δήμου Ζακύνθου»

 

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου: «Αναβάθμιση Υποδομών για την Λειτουργία Μικρού Πράσινου Σημείου στην Δ.Κ. Αμπελοκήπων, Δήμου Ζακύνθου», Π/Υ: 19.116,00€ (με το Φ.Π.Α.), ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: «WASTE RREACT, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, GR-AL 2014-20», Κ.Ε. . . . αναλυτικά ⇒