Επιλογή Σελίδας

Π.Ε. Κέρκυρας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απευθείας Ανάθεση της Μελέτης στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απευθείας Ανάθεση της Μελέτης με τίτλο: «Καινοτόμες μεθοδολογίες για τη χρήση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στην πολιτική προστασία» της Πράξης «AETHER – Alliance for the Effective Transnational Handling of... Διαβάστε Περισσότερα

Διακήρυξη Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ AETHER» του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «AETHER – Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής

Διακήρυξη Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ AETHER» του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «AETHER – Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από... Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΊΤΣΑΣ»

Η επί του θέματος πρόσκληση διατίθεται μέσω του καταλόγου Προκηρύξεων-Διακηρύξεων του συστήματος ΚΗΜΔΗΣ, κατόπιν αναζήτησης με ΑΔΑΜ 22PROC010140271. Διαβάστε Περισσότερα