Για πληροφορίες επί του θέματος, δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, καθώς & την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.