ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΘΕΜΑ : « Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 ».
ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. πρωτ. 86214/16474/2018 Απόφαση Επιβολής Προστίμου Ν. 4177/2013 της υπηρεσίας μας.
Παρακαλούμε σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 να αναρτήσετε στο διαδικτυακό τόπο του φορέα μας, την παρακάτω περίληψη πράξης επιβολής διοικητικού προστίμου :

ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Ν. 4177 / 2013
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Καφετέρια-Σνακ –Μπαρ- Πρατήριο Αρτου “Βaker Street”
Δ/ΝΣΗ OΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ : Aλυκανάς, Ζάκυνθος
ΕΠΙΒΛΗΘΕΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ : #1.750,00 €#
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ : Ύστερα από έλεγχο που διενεργήθηκε από ελεγκτές του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ζακύνθου, στο ως άνω κατάστημα που δραστηριοποιείται στον Αλυκανά Ζακύνθου, διαπιστώθηκε ότι:
α. διέθετε τιμοκατάλογο μόνο στην αγγλική γλώσσα και όχι στην ελληνική, κατά παράβαση της παρ. 1Α του άρθρου 70 της αριθμ. 91354/24-8-2017 (ΦΕΚ τ. Β’ 2983) Υπουργικής Απόφασης: «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)», η οποία επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με την παρ. 4Β του ιδίου άρθρου και
β. δεν διέθετε τερματικό μηχάνημα αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα (POS), κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α. 45231/20-4-2017: «Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το αρθρ. 65 του ν. 4446/2016 (Α’ 240), λόγω μη χρήσης τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα (POS)», η οποία επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 της προαναφερόμενης K.Y.A.
γ. δεν διέθετε πινακίδες στην ελληνική γλώσσα στο χώρο διάθεσης προϊόντων κατά παράβαση της παρ. 2 αρθρ. 1 της αριθμ. 91354/24-8-2017 (ΦΕΚ τ. Β’ 2983) Υπουργικής Απόφασης: «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)», η οποία επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με την παρ. 4Β του ιδίου άρθρου.
Για τις παραπάνω παραβάσεις επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο #1.750,00# €.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

 

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.