Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο.Ε.
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΙ

Αριθ. απόφασης 143-17/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Επιμελητηρίου Κέρκυρας», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά.

Αριθ. απόφασης 144-17/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ ́αρ.: 109-13/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

Αριθ. απόφασης 145-17/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση υποστήριξης και φιλοξενίας του Πληροφοριακού Συστήματος του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. μέσω των υποδομών του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (Government Cloud) της “ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ AE”.

Αριθ. απόφασης 146-17/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιθάκης και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την Πράξη εκπόνησης αναγκαίων μελετών για την Διαχείριση των αστικών λυμάτων του οικισμού Βαθύ Ιθάκης.

Αριθ. απόφασης 147-17/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή επιχορήγησης για αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στο οδικό δίκτυο από θεομηνίες.

Αριθ. απόφασης 148-17/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Πρακτικών Παραλαβής για απάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Aριθμ.Απόφασης 149-17/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έκδοση Ψηφίσματος, αναφορικά με τη βεβήλωση μνημείων της Εθνικής Αντίστασης, ΔΣΕ και των γραφείων του ΚΚΕ στην Κεφαλονιά.

Αριθμ.Απόφασης 150-17/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έκδοση Ψηφίσματος, αναφορικά με τις διώξεις και τη λήψη άμεσων μέτρων, για υπεράσπιση της πρώτης κατοικίας και περιουσίας.

Αριθ. απόφασης 151-17/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 8η Τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2018 – Αποδοχές χρηματοδότησης Έργων ΠΔΕ.

Αριθ. απόφασης 152-17/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού ΠΙΝ, έτους 2018.

Αριθ. απόφασης 153-17/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για τη λήψη σύμφωνης γνώμης, Περιφερειακού Συμβουλίου, για την υπογραφή μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε. Κεφαλληνίας και Π.Ε. Ιθάκης) , Δήμου Κεφαλονιάς, Δήμου Ιθάκης και Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου.

Αριθμ.Απόφασης 154-17/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με κωδ. ΙΟΝ68 (Α/Α ΟΠΣ: 3244) και τίτλο: «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Π.Ι.Ν.».

Aριθμ.Απόφασης 155-17/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου / δραστηριότητας : Λειτουργία υφιστάμενου κύριου ξενοδοχειακού Καταλύματος «EMELISSE» κατηγορίας 5 *****, δυναμικότητας 140 κλινών και των συνοδών έργων αυτού (μονάδα αφαλάτωσης, γεώτρησης άντλησης νερού, ΕΕΛ), εντός γηπέδου εμβαδού 17.096 τ.μ. στη θέση
Έμπλισι Τ.Κ. Φισκάρδου – Δ.Ε. Ερίσου – Δήμου Κεφαλονιάς, ιδιοκτησίας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ Α.Ε.

Αριθ. απόφασης 156-17/2018
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου/δραστηριότητας τροποποίηση της με αρ. πρωτ.: 3118/1458/30.04.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΥΟΠ1Φ-ΖΓΓ) Απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. και της τροποποιητικής της με αρ. πρωτ. Οικ.: 12638/6071/03.07.2018 (ΑΔΑ: 7ΒΖ10Π1Φ – 4ΝΑ) Απόφασης του Γενικού Δ/ντη ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ. της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι., περί «έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία, σε ιδιόκτητη χερσαία έκταση 568433,29 τ.μ. : α) ιχθυογεννητικού σταθμού ετήσιας δυναμικότητας 5000000 ιχθυδίων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, β) συσκευαστηρίου νωπών ψαριών και λοιπών υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, γ) τριών γεωτρήσεων και δ) έργων υποδομής εντός της ζώνης αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Σαμόλι Κουβαλάτων», ΔΕ Παλικής , ΠΕ Κεφαλληνίας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, από τη εταιρεία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Α.Ε.».

Aριθμ.Απόφασης 157-17/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Εισήγηση λήψης απόφασης τροποποίησης της αριθμ.: 92227/21756/27.10.2017 Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο ‘παραχώρηση χρήσης φορτηγών, μηχανημάτων και επιβατικών αυτοκινήτων, βάσει του άρθρου 12 του Π.Δ. 242/1996’, μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας και του Δήμου Κεφαλονιάς.

Αριθμ.Απόφασης 158-17/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Υψηλές εκπτώσεις και διασφάλιση ποιότητας έργων.

Aριθμ.Απόφασης 159-17/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Μέτρα προστασίας από κατολισθήσεις στα Ιόνια Νησιά.

Αριθ. απόφασης 160-17/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δήμος Κεφαλονιάς, διάσπαση ή όχι, προβληματισμοί και αποφάσεις.

Αριθ. απόφασης 161-17/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενου ξενοδοχείου ‘SAN NIKOLAS
RESORT HOTEL’ κλασικού τύπου 4 ****αστέρων, δυναμικότητας 52 κλινών, σε γήπεδο επιφάνειας 6783,41 τ.μ. στην θέση «Σκάλες» εκτός σχεδίου και εκτός ορίων
οικισμού «Μικρού Γιαλού», ΔΕ Ελλομένου Δήμου Λευκάδας Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας Δ. Βρεττός – Σ. ΑΡΜΑΤΑ Ο.Ε.

Αριθ. απόφασης 162-17/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο της επέκτασης και αναβάθμισης
της υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων βιολογικού καθαρισμού Δήμου Λευκάδας και του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού διάθεσης των λυμάτων.

Αριθ. απόφασης 163-17/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθ. απόφασης 164-17/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός ειδικοτήτων του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, των οποίων η πρόσληψη εγκρίθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 2 παρ.1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.