ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Ζάκυνθος 9.10.2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                Αρ πρωτ: οικ. 89360/17065
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ : « Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 ».
ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. πρωτ. 87334/16673/2018 Απόφαση Επιβολής Προστίμου Ν. 4177/2013 της υπηρεσίας μας.
Παρακαλούμε σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 να αναρτήσετε στο διαδικτυακό τόπο του φορέα μας, την παρακάτω περίληψη πράξης επιβολής διοικητικού προστίμου :

ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Ν. 4177 / 2013
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΕΛΛΗΝΑΣ Α.Ε.
Δ/ΝΣΗ OΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ : Τσιλιβί, Πλάνος, Ζάκυνθος
ΕΠΙΒΛΗΘΕΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ : #2.000,00 €#
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ : Ύστερα από έλεγχο που διενεργήθηκε από ελεγκτές του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ζακύνθου, στο ως άνω κατάστημα που δραστηριοποιείται στο Τσιλιβί Ζακύνθου, διαπιστώθηκαν οι εξής παραβάσεις:
Α. Έλλειψη τιμοκαταλόγου στην ελληνική γλώσσα, γεγονός που αποτελεί παράβαση σύμφωνα με την παρ. 1Α αρθρ. 70 της αριθμ. 91354/24-8-2017 (ΦΕΚ τ. Β’ 2983) Υπουργικής Απόφασης: «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)»
β. Έλλειψη τερματικού μηχανήματος αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα (POS),, γεγονός που αποτελεί παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α. 45231/20-4-2017: «Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το αρθρ. 65 του ν. 4446/2016 (Α’ 240), λόγω μη χρήσης τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα (POS)».

Για τις παραπάνω παραβάσεις επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο #2.000,00# €.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.