ΘΕΜΑ : « Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 ».
ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. πρωτ. οικ. 112413/21330/10.12.2018 Απόφαση Επιβολής Προστίμου Ν. 4177/2013 της υπηρεσίας μας.
Παρακαλούμε σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 να αναρτήσετε στο διαδικτυακό τόπο του φορέα μας, την παρακάτω περίληψη πράξης επιβολής διοικητικού προστίμου :

ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Ν. 4177 / 2013
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: «ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ» ΓΟΥΝΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ OΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ : Αγ. Ιωάννη Λογοθετών 16, Ζάκυνθος
ΕΠΙΒΛΗΘΕΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ : #500,00 €#
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ : Ύστερα από έλεγχο που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας Ερευνών & Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Πάτρας (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), στο ως άνω κατάστημα που δραστηριοποιείται στην οδό Αγ. Ιωάννη Λογοθετών 16 στη Ζάκυνθο, διαπιστώθηκε ότι στην προθήκη του εν λόγω καταστήματος, στο νωπό χοιρινό κρέας υπήρχε έλλειψη πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις, κατά παράβαση της παρ. 2 του άρθρου 1 και την παρ. 1 του άρθρου 19 της αριθμ. 91354/24-8-2017 (ΦΕΚ τ. Β’ 2983) Υπουργικής Απόφασης: «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)», η οποία επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με την παρ. 4β του άρθρου 1 και την παρ. 2Β του άρθρου 19 της προαναφερόμενης ΚΥΑ.

Για την παραπάνω παράβαση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο #500,00# €.

- Η -
ΠΡΟϊΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.