Επιλογή Σελίδας

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών των υποέργων (5) «Προμήθεια ειδών για εθελοντικές ομάδες ΠΙΝ», (9) «Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού έγκαιρης προειδοποίησης» και (10) «Προμήθεια οχημάτων υποστήριξης για τη διαχείριση φυσικών κινδύνων», της Πράξης «Λαέρτης-Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με κωδικό MIS 5010951.

Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών υποέργου 5
Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών υποέργου 9
Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών υποέργου 10