Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθ. Απόφασης 34-3/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 1η Τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2019 – Αποδοχές χρηματοδότησης – Κατανομή Υποέργων Έργων ΠΔΕ.

Αριθ. Απόφασης 35-3/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Π.Ι.Ν. έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης 36-3/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός Διευθύνουσας υπηρεσίας & προϊσταμένης αρχής για την υλοποίηση των διαδικασιών δημοπράτησης και εκτέλεσης της μελέτης ̈Αναγνωριστική μελέτη Οδικού Άξονα Βορρά – Νότου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»

Αριθ. Απόφασης 37-3/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2019.

Αριθ. Απόφασης 38-3/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού και έγκριση των όρων του Τεύχους Διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, με αντικείμενο την Ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης ̈Συμβουλευτική Κατάρτιση- Πιστοποίηση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά.

Αριθ. Απόφασης 39-3/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και έγκριση των όρων του Τεύχους Διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, με αντικείμενο την Ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης « Υλοποίηση Ενεργειών Δημοσιότητας της Πράξης: ̈Περιφερειακή Δράση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά ̈ με Κωδικό ΟΠΣ 5034543».

Αριθ. Απόφασης 40-3/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 1η τροποποίηση ετήσιου προγράμματος προμηθειών ΠΙΝ.

Αριθ. Απόφασης 41-3/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύγκλιση Κατεπείγουσας Κοινής Συνεδρίασης Περιφερειακού Σ.Ι.Ν. και Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων για το υπερκατεπείγον θέμα της μεταφοράς απορριμμάτων της Κέρκυρας στο ΕΟΔΑ Ηπείρου.

Αριθ. Απόφασης 42-3/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση δημιουργίας Φορέα Διαχείρισης Κοινωνικής Τράπεζας Σπόρων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθ. Απόφασης 43-3/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για τις ανάγκες των έργων που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας GR- IT & GR – AL 2014-2020.

Αριθ. Απόφασης 44-3/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επανενεργοποίηση και μετονομασία υφιστάμενου τραπεζικού λογαριασμού.

Αριθ. Απόφασης 45-3/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Κέρκυρας για την ανακατασκευή χλοοτάπητα στο Γήπεδο Κοντοκαλίου.

Αριθ. Απόφασης 46-3/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση για υποψηφίους πανελλαδικών εξετάσεων από τη Ζάκυνθο.

Αριθμ.Απόφασης 47-3-/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Προγραμματική σύμβαση παραχώρησης χρήσης φορτηγού οχήματος, βάσει του άρθρου 12 του Π.Δ.242/1996.

Αριθ. Απόφασης 48-3/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για την παροχή κινήτρων υπέρ νεοπροσλαμβανομένων επικουρικών ιατρών και αγροτικών ιατρών στην Π.Ε. Ζακύνθου, κατ” εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4213/13.

Αριθ. Απόφασης 49-3/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση για μελέτη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία υφιστάμενου ξενοδοχείου, φερόμενης ιδιοκτησίας της Ανώνυμης Εμπορικής – Ξενοδοχειακής – Τεχνικής – Βιοτεχνικής Εταιρίας ιδιοκτησίας «Κόκλα Α.Ε.» με την επωνυμία ́ ́ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ́ ́ κατηγορίας 3 *** αστέρων, δυναμικότητας146 κλινών που βρίσκεται εντός γηπέδου Ε: 10.189,86 τ.μ. στη θέση «Λούρος», στη ζώνη Τ1 του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου εντός των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 και εκτός ορίων οικισμού Δ.Δ. Καλαμακίου – Δ.Ε. Λαγανά – Δ. Ζακύνθου Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθ. Απόφασης 50-3/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση για μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου / δραστηριότητας με τίτλο: ̈Μετεγκατάσταση κατά 200μ. της υφιστάμενης πλωτής μονάδας εκτροφής θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων, θαλάσσιας έκτασης δέκα (10) στρεμμάτων και ετήσιας δυναμικότητας 150 τόνων, στη θέση « Δυτικός όρμος Οξειάς», Νήσου Οξειάς Εχινάδων Νήσων με παράλληλη μεταβολή των διαστάσεων του πάρκου εκτροφής (από 75μ χ 134μ. σε 35,7μ χ 280μ. και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και την περιβαλλοντική αδειοδότηση των υποστηρικτικών χερσαίων υποδομών εγγύς της πλωτής μονάδας (προβλήτα, οικίσκοι και φυλάκια), ιδιοκτησίας της εταιρείας « ΣΑΩ ΑΒΕΕ».

Αριθ. Απόφασης 51-3/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωματικού μέλους, στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης – ΑΠΟΠΛΟΥΣ».

Αριθ. Απόφασης 52-3/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας με την επωνυμία “CORFU RESIDENCE”, κατηγορίας 4****, τελικής συνολικής δυναμικότητας 173 κλινών, με τα συνοδά/υποστηρικτικά αυτού έργα, εντός γηπέδου εμβαδού 4.665 τ.μ., στη θέση «Γλυφά», Τοπικής Κοινότητας «Νησακίου», Δ.Ε. Κασσωπαίων, Δήμου Κέρκυρας, ιδιοκτησίας της εταιρείας «CORFU VACATION CLUB ΕΠΕ».

Αριθ. Απόφασης 53-3/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, με διάρκεια σύμβασης έως οκτώ (8) μήνες, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων.

Αριθ. Απόφασης 54-3/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Άνοιγμα νέου λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης.

Αριθ. Απόφασης 55-3/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού Π.Ι.Ν. για το έτος 2019.

Αριθ. Απόφασης 56-3/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρόσβαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Υπηρεσία Internet Banking της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία « ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ̈ και ορισμός Εκπροσώπου.

Αριθ. Απόφασης 57-3/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκδοση ψηφίσματος περί του δημοσιεύματος της δήθεν οφειλής του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων στην ιστοσελίδα του CorfuTv News.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.