Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθ. Απόφασης 34-3/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 1η Τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2019 – Αποδοχές χρηματοδότησης – Κατανομή Υποέργων Έργων ΠΔΕ.

Αριθ. Απόφασης 35-3/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Π.Ι.Ν. έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης 36-3/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός Διευθύνουσας υπηρεσίας & προϊσταμένης αρχής για την υλοποίηση των διαδικασιών δημοπράτησης και εκτέλεσης της μελέτης ̈Αναγνωριστική μελέτη Οδικού Άξονα Βορρά – Νότου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»

Αριθ. Απόφασης 38-3/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού και έγκριση των όρων του Τεύχους Διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, με αντικείμενο την Ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης ̈Συμβουλευτική Κατάρτιση- Πιστοποίηση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά.

Αριθ. Απόφασης 39-3/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και έγκριση των όρων του Τεύχους Διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, με αντικείμενο την Ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης « Υλοποίηση Ενεργειών Δημοσιότητας της Πράξης: ̈Περιφερειακή Δράση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά ̈ με Κωδικό ΟΠΣ 5034543».

Αριθ. Απόφασης 40-3/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 1η τροποποίηση ετήσιου προγράμματος προμηθειών ΠΙΝ.

Αριθ. Απόφασης 42-3/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση δημιουργίας Φορέα Διαχείρισης Κοινωνικής Τράπεζας Σπόρων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθ. Απόφασης 50-3/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση για μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου / δραστηριότητας με τίτλο: ̈Μετεγκατάσταση κατά 200μ. της υφιστάμενης πλωτής μονάδας εκτροφής θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων, θαλάσσιας έκτασης δέκα (10) στρεμμάτων και ετήσιας δυναμικότητας 150 τόνων, στη θέση « Δυτικός όρμος Οξειάς», Νήσου Οξειάς Εχινάδων Νήσων με παράλληλη μεταβολή των διαστάσεων
του πάρκου εκτροφής (από 75μ χ 134μ. σε 35,7μ χ 280μ. και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και την περιβαλλοντική αδειοδότηση των υποστηρικτικών χερσαίων υποδομών εγγύς της πλωτής μονάδας (προβλήτα, οικίσκοι και φυλάκια), ιδιοκτησίας της εταιρείας « ΣΑΩ ΑΒΕΕ».

Αριθ. Απόφασης 52-3/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας με την επωνυμία “CORFU RESIDENCE”, κατηγορίας 4****, τελικής συνολικής δυναμικότητας 173 κλινών, με τα συνοδά/υποστηρικτικά αυτού έργα, εντός γηπέδου εμβαδού 4.665 τ.μ., στη θέση «Γλυφά», Τοπικής Κοινότητας «Νησακίου», Δ.Ε. Κασσωπαίων, Δήμου Κέρκυρας, ιδιοκτησίας της εταιρείας «CORFU VACATION CLUB ΕΠΕ».

Αριθ. Απόφασης 53-3/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, με διάρκεια σύμβασης έως οκτώ (8) μήνες, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων.

Αριθ. Απόφασης 55-3/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού Π.Ι.Ν. για το έτος 2019.

Αριθ. Απόφασης 56-3/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρόσβαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Υπηρεσία Internet Banking της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία « ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ̈ και ορισμός Εκπροσώπου.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.