ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                       Ζάκυνθος 12/3/2018
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 20878/4093
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ.Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Ταχ.Κώδικας : 29100 Ζακύνθου
Πληροφορίες : Ι.Μάργαρη,
Δ.Βερτζάγιας
Τηλέφωνο : 2695360337,
2695360343
FAX : 2695045333

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019.
Έχοντας υπόψιν:
1. Το αρθρ.176 Ν.3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης», περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής
Επιτροπής
2. Το Ν. 2286/1995 «Περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων»
3 Τον Ν. 4071/11-04-2012
4.Τις Διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/15/ΕΕ.
5. Την υπ΄αριθμ 216-22/2018 ΑΔΑ ΩΦΧΠ7ΛΕ-0ΑΣ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
σχετικά με την έγκριση ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της ΠΙΝ έτους 2019 που περιλαμβάνει
α)τον προυπολογισμό οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και β)τον Πίνακα
Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2019.
6.Το υπ΄αριθμ 17847/28-1-2019,ΑΔΑ 6Π43ΟΡ1Φ-7Ξ3 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας και Ιονίου ,με το οποίο εγκρίνεται ο προυπολογισμός οικονομικού
έτους 2019 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
7. Την υπ’ αριθ. 27/13808/22.3.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης βάσει της οποίας «οι δαπάνες στέγασης των περιφερειακών
υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και με μίσθωση,
καθώς και η αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών αυτών, εξακολουθούν για
το έτος 2011 και μέχρι οριστικής διευθέτησης του θέματος σε συνεργασία με τα Υπουργεία
Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, να εντάσσονται στους
προϋπολογισμούς των Περιφερειών.
8.Την υπ΄αριθμ 29-2/2019 ΑΔΑ 9ΨΑΥ7ΛΕ-ΝΝΨ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΙΝ
και το ΦΕΚ 488/19-2-2019 τεύχος Β σχετικά με την θέσπιση παγίων κατ΄ αποκοπή χορηγημάτων
καθαριότητας για τον καθαρισμό των κτιρίων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας
Ζακύνθου, των Δ/σεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και του ΚΕΣΥ για το έτος
2019.
9.Την υπ΄αριθμ 158-08/27-2-2019 ΑΔΑ ΨΤ717ΛΕ-ΥΝΣ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για
την έγκριση διάθεσης της πίστωσης στον προυπολογισμό Ειδ.Φορέα 03073,ΚΑΕ
123200001,ποσού 21800,00€.
10.Την υπ΄αριθμ 20121/3954/8-3-2019,ΑΔΑ 6ΧΝΔ7ΛΕ-ΚΦΩ, με Α/Α 635 απόφαση έγκρισης
δέσμευσης πίστωσης ποσού 21800,00€,Ειδικού Φορέα 03073,ΚΑΕ 123200001.
η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση εργασιών καθαρισμού των κτιρίων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, των Δ/σεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης ,του ΚΕΣΥ για το έτος 2019, με πάγια κατ΄ αποκοπή χορηγήματα καθαριότητας.
Προς τούτο, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την αίτησή τους συνοδευόμενη από έγγραφη και σφραγισμένη οικονομική προσφορά, σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη:
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, Τμήμα Προμηθειών, Αριθμός πρόσκλησης: οίκ. ……………….. Προσοχή: να μην ανοιχτεί από τη Γραμματεία» στη Γραμματεία (Διοικητήριο – 1ος ‘οροφος, το αργότερο μέχρι τις 19-3-2019 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ., ώρα κατά την οποία θα αποσφραγιστούν οι φάκελοι των προσφορών .
H οικονομική προσφορά σας θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από τα εξής στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 68, Ν.3863/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 του Ν.4144/2013:
1. τον αριθμό των εργαζομένων
2. τις ημέρες και τις ώρες εργασίας
3. τη συλλογική σύμβαση εργασίας (κλαδική συλλογική ή ειδική επιχειρησιακή, σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν.3899/2010),στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι
4. το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων.
5. το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά
6. τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο.
Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού (εργολάβοι) υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία. Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων.
Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.
Μαζί με την προσφορά στο φάκελο θα πρέπει να περιέχονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1.Φορολογική Ενημερότητα
2.Ασφαλιστική Ενημερότητα
3.Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου .Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες είναι
- νομικά πρόσωπα ,τα παραπάνω δικαιολογητικά αφορούν τους διαχειριστές,
- στις περιπτώσεις ΕΠΕ.ΟΕ και ΕΕ τους διαχειριστές
- στις περιπτώσεις ΑΕ τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο δικαιούχος θα επιλεγεί βάση της χαμηλότερης συνολικής προσφοράς σε ευρώ ,μετά την σύγκριση της συνολικής προσφερόμενης τιμής .
Δεκτές γίνονται οι προσφορές καθαρισμού του συνόλου των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και συγκεκριμένα:
1. Εγκαταστάσεις Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών
2 .Εγκαταστάσεις ΚΤΕΟ Ζακύνθου
3.Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής .
4. Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ν Ζακύνθου.
5. Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ν Ζακύνθου .
6.Δ/νση Τεχνικών Έργων
7.Κέντρο Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ζακύνθου (ΚΕΣΥ).
Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στο παράρτημα Α΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της και μέχρι 31/12/2019.
Το ακαθάριστο ποσό δε θα πρέπει να ξεπερνά το μηνιαίο κατ΄ αποκοπή χορήγημα ανά υπηρεσία σύμφωνα με το πίνακα του παραρτήματος Α΄
Σε περίπτωση κάλυψης των αναγκών καθαρισμού των γραφείων των υπηρεσιών της ΠΕ Ζακύνθου με προσωπικό που εργάζεται με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης ,η παρούσα σύμβαση θα λύεται αζημίως για την ΠΕ Ζακύνθου.
Τα παραπάνω ποσά επιβαρύνονται με τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις, οι οποίες θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο προϋπολογισμός του συνόλου των παραπάνω αναφερομένων εργασιών καθαριότητας ανέρχεται στο ποσό των 2180,00€, για κάθε μήνα.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται, κάθε μήνα, από τους δικαιούχους του πάγιου κατ” αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας προϊσταμένους των Υπηρεσιών του παρακάτω πίνακα, μετά την έκδοση της σχετικής Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών.
Τα εργαλεία, τα απορρυπαντικά, οι σακούλες, τα χαρτικά καθαρισμού, τα χαρτιά υγείας, και το υγρό σαπούνι, χορηγούνται από την Π.Ε. Ζακύνθου.
Η παρούσα πρόσκληση θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και θα αναρτηθεί στην δικτυακή πύλη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων http/www.pin.gov.gr.
Τέλος θα διαβιβαστεί στο Επιμελητήριο Ζακύνθου για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μελών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να λαμβάνουν γνώση των όρων της πρόσκλησης απευθείας διαπραγμάτευσης από :
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
ΠΕ Ζακύνθου
Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών
Διοικητήριο, Ζάκυνθος, 29100
τηλ. 26953-60337 ,2695360343 & fax. 26950-49192
Εmail : margari@pin.gov.gr
Πληροφορίες: 2695360337και 2695360343

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.