ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου θα συγκεντρώσει προσφορές για την πραγματοποίηση του έργου της ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που εδόθησαν με το υπ΄αριθμ 19599/3866/12-3-2019 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής &Υγειονομικού Ελέγχου της ΠΕ Ζακύνθου.

«Τεχνικές προδιαγραφές του έργου Μυοκτονία έτους 2019 στην Π.Ε Ζακύνθου και βρίσκονται συνημμένα στο παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης, με ενδεικτικό προϋπολογισμό της δαπάνης το ποσό των 24.800,00€.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται μέχρι και την Πέμπτη 28-3-2019 και ώρα 10.00 π.μ να υποβάλλουν αίτηση συνοδευμένη από σφραγισμένη οικονομική προσφορά για το σύνολο των ανωτέρω προμηθειών / υπηρεσιών . Ο δικαιούχος θα επιλεγεί βάση της χαμηλότερης συνολικής προσφοράς σε ευρώ ,μετά την σύγκριση τιμής μονάδας.

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ 2019 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ_signed

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 2019_signed

 

 

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.