Η Ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΠΞΗ7ΛΕ-ΞΤΓ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 13-04-2019 έως και 22-04-2019

Μπορείτε να κατεβάσετε:

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.