ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της ΠΕ Ζακύνθου και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, για το έτος 2019

Ανοικτό Συνοπτικό Διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της ΠΕ Ζακύνθου και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας,Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, για το έτος 2019, με συνολικό προϋπολογισμό 20.161,13 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (€ 24.999,80 € με ΦΠΑ) και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης % ( ανά τμήμα ), επί της εκάστοτε μέσης τιμής λιανικής πώλησης καυσίμων στο Νομό Ζακύνθου ( βάσει του εβδομαδιαίου δελτίου επισκόπησης τιμών καυσίμων του Παρατηρητηρίου τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης http://www.promitheus.gov.gr/ και https://n.diavgeia.gov.gr/

ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΩΧΣ97ΛΕ-Ξ6Μ

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :19PROC004892759

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ύστερα από κανονική προθεσμία 12 ημερών από την ανάρτηση της διακήρυξης στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) , σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1γ, άρθρο 121 του Ν.4412/2016.
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στο Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Ζακύνθου, στις 22-5-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν, επί αποδείξει πρωτοκόλλου, την προσφορά τους, αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά ή με courier έως και τη 22-5-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.
Κατάθεση Προσφορών μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

 

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.