ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ                                                      Ζάκυνθος, 13 Μαΐου 2019
Αρ. Πρωτ. : Οικ40833/7858

 

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργου: «Εργασίες αποκατάστασης του κτηρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ζακύνθου, μετά τον σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018» και ανακοίνωση διενέργειας Κλήρωσης.

Παρακαλούμε για την δημοσίευση στην ιστοσελίδα σας του παρόντος με τα στοιχεία δημόσιας σύμβασης έργου, στα πλαίσια του άρθρου 221 παρ. 10 του Ν.4412/16 και του άρθρου 5 παρ. 5.2 εδαφ. γ2 της υπ. αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/4-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β΄/29-12-2017) απόφασης του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, πριν την διενέργεια κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού:

ΕΡΓΟ : «Εργασίες αποκατάστασης του κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ζακύνθου, μετά τον σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018».

Π/Υ: 320.000,00 € (με το Φ.Π.Α.).

Η κλήρωση θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου του Μη.Μ.Ε.Δ. (mimed.ggde.gr), την Πέμπτη 16 Μαΐου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.
Π.Ε. Ζακύνθου

Δημήτρης Γιαννούλης
Μηχανολόγος Μηχανικός

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.