ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, έχοντας υπόψιν:

1 .Την υπ΄αριθμ 216-22/2018 ΑΔΑ ΩΦΧΠ7ΛΕ-0ΑΣ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της ΠΙΝ έτους 2019 που περιλαμβάνει α)τον προυπολογισμό οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και β)τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2019.
2.Το υπ΄αριθμ 17847/28-1-2019,ΑΔΑ 6Π43ΟΡ1Φ-7Ξ3 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας και Ιονίου ,με το οποίο εγκρίνεται ο προυπολογισμός οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
3Το υπ΄αριθμ 52463/10002/19-6-2019 έγγραφο του Τμήματος Κτιριακών & Υδραυλικών Έργων ΠΕ Ζακύνθου για την αναγκαιότητα συντήρησης εξήντα κλιματιστικών μονάδων των υπηρεσιών .
4.Την υπ΄αριθμ 546-26/26-6-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διάθεσης πίστωσης για την συντήρηση εξήντα(60) κλιματιστικών μονάδων.
5. Την υπ΄αριθμ 56205/10707/28-6-2019,ΑΔΑ ΨΜΘΕ7ΛΕ-ΛΦΗ Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Ειδικού Φορέα 03073 ,ΚΑΕ 0851.00.001, ποσού 1860,00€.

θα συγκεντρώσει προσφορές για την συντήρηση εξήντα(60) κλιματιστικών μονάδων των υπηρεσιών της ΠΕ Ζακύνθου και συγκεκριμένα για τα εξής:

 • Καθαρισμό και απολύμανση των εσωτερικών μονάδων με χημικό υγρό αντιμικροβιακής δράσης.
 • Καθαρισμό των αποχετεύσεων των συμπυκνωμάτων.
 • Ανίχνευση ενδεχόμενης διαρροής ψυκτικού υγρού.
 • Λίπανση των κινητών μερών.
 • Έλεγχο της ηλεκτρολογικής λειτουργίας με την διενέργεια και αμπερομέτρησης.
 • Συμπλήρωση των μηχανημάτων με ψυκτικό υγρό στην περίπτωση που απαιτείται
 • Έλεγχος εξωτερικών μονάδων

Τα παραπάνω κλιματιστικά βρίσκονται στις εξής θέσεις:
α/α Θέση Τεμάχια

 1. Διοικητήριο 44τεμ
 2. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Μικρό Διοικητήριο – ΚΤΕΟ) 10τεμ
 3. ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 2τεμ
 4. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – Δρόμος Αεροδρομίου 4τεμ

ΣΥΝΟΛΟ 60

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται µέχρι και την Παρασκευή 12-7-2019 kαι ώρα 11.00 π.μ να υποβάλλουν αίτηση συνοδευμένη από σφραγισμένη οικονοµική προσφορά για το σύνολο των ανωτέρω υπηρεσιών . Ο δικαιούχος θα επιλεγεί βάση της χαμηλότερης συνολικής προσφοράς σε ευρώ ,μετά την σύγκριση τιμής μονάδας.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε. Ζακύνθου Οικονομικού Έτους 2019 Ειδικού Φορέα 03.073 και Κ.Α.Ε. 0851.00.001 , ενδεικτικού προυπολογιζόμενου ποσού 1860,00 €. συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Οι προσφορές κατατίθενται, με αποκλειστική ευθύνη του προσφέροντος, στο Τμήμα Γραμματείας, στο κατάστημα της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, Διοικητήριο, Ζάκυνθος, Τ.Κ. 29100, 1ος όροφος, με την ένδειξη: για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών.
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια ηµέρα και ώρα . στα γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών της Π.Ε. Ζακύνθου.
Κατά την διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών µπορούν να παρευρίσκονται οι προσφέροντες.

Η παρούσα πρόσκληση θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου , θα διαβιβαστεί στο Επιμελητήριο Ζακύνθου και θα αναρτηθεί στην δικτυακή πύλη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων http/www. pin. gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να λαμβάνουν γνώση των όρων της πρόσκλησης απευθείας ανάθεσης από :

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.